Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. ferbruár - Ako nám pomáha utrpenie

Kým som nebol pokorený, blúdil som; teraz však zachovávam tvoju reč. (Žalm 119:67)

 Tento verš ukazuje, že Boh posiela utrpenie, aby nám pomohol učiť sa jeho slovo. Ako to funguje? Ako nám utrpenie pomáha učiť sa a poslúchať Božie slovo? Existuje nespočetné množstvo odpovedí, pretože existuje nespočetné množstvo skúseností s týmto veľkým milosrdenstvom. Povieme si aspoň o piatich:

  1. Utrpenie nás núti zamýšľať sa nad zmyslom života a robí nás vážnejšími, takže naše zmýšľanie je vo väčšom súlade s vážnosťou Božieho slova. Pamätajme si: V Biblii nie je jediná nezmyselná strana.
  1. Utrpenie odsúva starosti tohto sveta na vedľajšiu koľaj a núti nás viac sa spoliehať na Boha, čo nás môže viesť viac k premýšľaniu nad odkazom Božieho slova. Odkazom Božieho slova je, aby sme v ňom nachádzali poučenie, útechu a nádej. „Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej.“ (Rim.15: 4). „Tieto veci sú napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Boží Syn.“ (Ján 20:31).
  1. Utrpenie nás núti hľadať v Písme pomoc s väčšou nádejou, než ako ho považovať iba za okrajovú informáciu. „Budeš ma hľadať a nájdeš ma, keď ma budeš hľadať z celého srdca.“ (Jeremiáš 29:13)
  1. Utrpenie nás privádza do partnerstva s Kristovými utrpeniami, aby nám tak bol bližší a lepšie sme videli okolnosti života jeho očami. Pavlovou veľkou túžbou v srdci bolo „...aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych“. (Filip.3:10).
  1. Utrpenie umŕtvuje klamné a od Krista odvádzajúce telesné túžby, a tak nám otvára možnosti duchovnejšie vnímať okolnosti a robí nás vnímavými na duchovný odkaz Božieho slova. „Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním: Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom.“ (1. Petra 4: 1) Utrpenie je veľmi účinný spôsob, ako prestať hrešiť. A čím sme čistejší, tým jasnejšie vidíme Boha. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Matúš 5: 8)

Nech nám Duch Svätý dá milosť, aby sme prostredníctvom utrpenia nezanevreli na Božie výchovné spôsoby.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345