Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. február - Kruh odpúšťania

„... a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ (Luk 11:4)

 Kto komu odpustí ako prvý?

Ježiš na jednej strane hovorí: „Odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame svojím dĺžnikom.“ (Lukáš 11: 4)

Na druhej strane Pavol hovorí: „Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!“ (Kolosanom 3:13)

Keď nás Ježiš učí modliť sa, aby nám Boh odpustil, „lebo my sami odpúšťame“, nehovorí, že prvý krok odpustenia má byť náš krok. Skôr to vyzerá takto: Boh odpustil nám, keď sme uverili v Krista (Skutky 10:43). Potom z tejto zlomenej, radostnej, vďačnej a nádejnej skúsenosti s odpustením ponúkame odpustenie iným my. Tento odpúšťajúci duch znamená, že nám bolo odpustené. To znamená, že naše odpúšťanie druhým ukazuje, že máme vieru prameniacu z odpustenia nám; sme zjednotení s Kristom; sme oddaní milostivému, pokorujúcemu Duchu Svätému. Stále však hrešíme (1. Jána 1: 8, 10). Stále sa teda obraciame na Boha s novými žiadosťami o dielo Krista v našom mene – s novými žiadosťami o odpustenie. Nemôžeme to však robiť, ak je v nás duch neodpustenia. (Pamätajte na podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi v Matúšovi 18: 23–35. Odmietol odpustiť svojmu spolusluhovi, ktorý mu dlžil desať denárov, hoci jemu bolo odpustených desať miliónov. Svojím nemilosrdným prístupom ukázal, že kráľovo milosrdenstvo ho nezmenilo.)

Ježiš nás chráni pred týmto bláznovstvom tým, že nás učí modliť sa: „Odpusť nám naše dlhy, pretože my sami odpúšťame všetkým, ktorí sú dĺžni nám.“ (Luk. 11,4). Preto Ježiš hovorí, že môžeme prosiť o odpustenie, iba ak my sami odpúšťame. To je ako povedať: „Otče, naďalej mi preukazuj svoje  milosrdenstvo vydobyté Kristovým odpustením, pretože  vďaka jeho milosrdenstvu bolo odpustené mne. Vzdávam sa pomsty a tvoju milosť chcem odovzdávať ostatným tak, ako si ju ty dal mne.“

Kiež aj dnes spoznáte Božie odpustenie a nech táto milosť preteká vo vašom srdci do odpustenia iným. A nech vám táto vzácna skúsenosť milosti vo vašom živote dá novú istotu, že keď pôjdete k Bohu pre  čerstvú, krvou odpustenú milosť, budete vedieť, že vás vidí ako svoje dieťa , ktorému bolo odpustené  a ktoré odpúšťa iným.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345