Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. január - Bezpodmienečnosť milosti

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení! - spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi (Efez.2:4-6)

Rozhodujúcim činom pri obrátení je to, že Boh nás „oživil spolu s Kristom“, aj keď „sme boli mŕtvi vo svojich previneniach“. Inými slovami, boli sme mŕtvi pre Boha. Nereagovali sme; nemali sme žiadnu duchovnú vnímavosť ani záujem; nemali sme duchovné oči pre Kristovu krásu; boli sme jednoducho mŕtvi pre všetko, na čom skutočne záleží.

Potom Boh konal – bezpodmienečne, bez nášho pričinenia - predtým, ako sme mohli urobiť čokoľvek, aby sme boli vhodnými nádobami pre jeho prebývanie v nás. Oživil nás. Zvrchovane nás prebudil zo spánku duchovnej smrti, aby sme videli Kristovu slávu (2. Kor. 4,4). Duchovné zmysly, ktoré boli mŕtve, zázračne ožili.

Efezanom 2: 4 hovorí, že išlo o skutok „milosrdenstva“. To znamená, že Boh videl našu mŕtvolu a ľutoval nás. Videl hroznú odplatu za hriech, ktorý vedie k večnej smrti a biede. Ale "Boh, bohatý na milosrdenstvo...nás oživil. “ A bohatstvo jeho milosrdenstva nás zaplavilo v našej núdzi. Čo je však na tomto texte pozoruhodné, je to, že Pavol prerušil myšlienku vety, aby vložil poznámku „z milosti ste boli spasení!“. „Boh ...oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! — spolu s ním nás vzkriesil...“.

Pavol to povie znova vo verši 8. Prečo prerušuje vetu, aby sem pridal túto poznámku? Dôraz kladie na Božie milosrdenstvo reagujúce na našu biednu smrteľnú situáciu; tak prečo Pavol vybočuje z kontextu a hovorí, že z milosti sme spasení?

Myslím si, že odpoveďou je, že Pavol si myslí, že práve tu je ideálna príležitosť zdôrazniť nezaslúžiteľnosť milosti. Keď popisuje náš mŕtvy stav pred obrátením, uvedomuje si, že mŕtvi ľudia nemôžu počuť volanie. Ak majú ožiť, musí existovať úplne bezpodmienečný a úplne nezávislý Boží čin, ktorý ich zachráni. Táto sloboda v Božom konaní je samým jadrom milosti.

Aký čin by mohol byť viac jednostranne motivovaný a nepodmienený názorom toho druhého, ako keď jeden človek vzkriesi druhého z mŕtvych!? Toto je význam milosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345