Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. január - Okno srdca

Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. (Žid.12:3)

Jednou z najpozoruhodnejších schopností ľudskej mysle je schopnosť upriamiť svoju pozornosť na niečo, čo si vyberie. Môžeme sa pozastaviť a povedať svojej mysli: „Zamysli sa nad týmto, a nie nad tým.“ Svoju pozornosť môžeme zamerať na myšlienku alebo obrázok alebo na problém alebo nádej. Je to úžasná sila. Pochybujem, že to majú aj zvieratá. Pravdepodobne nemajú sebareflexiu , skôr sa riadia impulzmi a inštinktom.

Nezanedbávate túto skvelú zbraň vo vašej výzbroji svojho zápasu proti hriechu? Biblia nás znovu a znovu vyzýva, aby sme použili tento pozoruhodný dar. Zoberme tento dar z police, oprášme ho a používajme.

Napríklad Pavol hovorí v Rimanom 8:5–6: „Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju.“

To je ohromujúce. To, na čo myslíte, určuje, či ide o život alebo smrť.

Mnohí z nás sa stali príliš pasívnymi v snahe o zmenu  života a k pokoju. Mám pocit, že v našom uponáhľanom veku sme upadli do pasívneho myslenia, keď jednoducho „komunikujeme cez svoje problémy“ alebo „zaoberáme sa našimi problémami“ alebo „objavujeme korene našej zlomenosti v našej minulosti“. Ale v Novom zákone vidíme oveľa dôraznejší, nie pasívny prístup k zmene. „Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.“ (Kolosanom 3:2)

Naše emócie sú do značnej miery riadené tým, nad čím premýšľame - čo prebýva v našej mysli. Ježiš nám dáva radu ako prekonať pocity úzkosti: „ A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich“(Lukáš 12:24, 27).

Myseľ je oknom srdca. Ak necháme svoju myseľ neustále prebývať v tme, srdce sa bude cítiť temné. Ale ak otvoríme okno svojej mysle pre svetlo, srdce bude prežiarené svetlom.

Táto veľká schopnosť našej mysle upriamovať svoje myslenie a uvažovať nám bola daná predovšetkým na uvažovanie o Ježišovi. Robme teda toto: „Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu“ (Židom 12: 3)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345