Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. január - Tvorivý príkaz

Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: „Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.“ (Efez.5:14)

Keď Ježiš prikázal mŕtvemu Lazarovi, aby vstal z hrobu, ako poslúchol jeho príkaz? Ján 11:44 hovorí: „Keď to povedal, zvolal mocným hlasom: „Lazár, poď von!“ Bol to príkaz mŕtvemu človekovi. Ďalší verš hovorí: „A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: „Rozviažte ho a nechajte ho odísť!“ (Ján 11:44)

Ako to Lazar urobil? Ako mŕtvy muž môže poslúchnuť príkaz, aby znovu žil? Zdá sa, že odpoveď znie: Príkaz má v sebe moc vytvoriť nový život. Poslušnosť vykonať príkaz znamená robiť to, čo môžu robiť iba živí ľudia.

To je nesmierne dôležité. Boží príkaz: „Vstaň z mŕtvych!“ nesie v sebe silu, ktorej sa musíme podriadiť. Nepodriaďujeme sa tomu tak, že vytvárame ten život. Podriaďujeme sa príkazu tak, že robíme to, čo robia živí ľudia - Lazar ožil a vystúpil z hrobu. Vstal. Prišiel k Ježišovi. Božie volanie vytvára život. Reagujeme na to silou toho, kto príkaz vytvára.

V Efezanom 5:14 Pavol hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.“ Ako poslúchnete príkaz na prebudenie zo spánku? Ak je vo vašom dome jedovatý oxid uhoľnatý a niekto kričí: „Prebuď sa! Zachráň sa! Ujdi preč! “ neposlúchate tým, že sa zobudíte. Hlasitý a silný príkaz vás najskôr musí prebudiť. Poslúchnete tak, že urobíte to, čo ľudia v bdelosti robia tvárou v tvár nebezpečenstvu. Vstávate a vychádzate z domu. Hlasitý hovor vás prebudí . Reagujete na základe pôsobenie sily toho, čo hovor spôsobil –prebudil vás k bdelosti.

Verím, že toto je vysvetlenie toho, prečo Biblia hovorí o paradoxe nového narodenia; a síce, že musíme získať nové srdce, ale že to je Boh, kto vytvára nové srdce. Napríklad:

5. Mojžišova 10:16: „Preto si obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte už takí zatvrdnutí!“

5. Mojžišova 30: 6: „Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil.“

Ezechiel 18:31: „Odhoďte od seba všetky svoje hriechy, ktorých ste sa dopúšťali, a utvorte si nové srdce a nového ducha!“

Ezechiel 36:26: „Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.“

Ján 3: 7: „Musíte sa znovu narodiť.“

1. Petra 1: 3: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“
Spôsob, ako má poslúchnuť príkaz ten, kto sa má narodiť, je najskôr zažiť Boží dar života a dychu a potom robiť to, čo robia ľudia, ktorí žijú a dýchajú: volať k Bohu vo viere, s vďačnosťou a láskou. Keď Boží príkaz prichádza s tvorivou a premieňajúcou silou Ducha Svätého, dáva život. A my veríme, radujeme sa a poslúchame.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345