Loading Player...

Náš poslucháč nám píše: "Mám obavy, že pre Boha nerobím dosť. Som nasledovník Pána Ježiša a robím si starosti, ako sa mám snažiť robiť viac, aby som sa podobal Ježišovi. Niekedy sa cítim preťažený kvôli narastajúcemu zoznamu vecí, ktoré musím urobiť, pretože sa chcem páčiť Bohu: chcem umŕtvovať hriech, rásť v ovocí Ducha, byť čo najlepším pracovníkom, slúžiť svojej cirkvi, získavať ľudí pre Krista, žiť zdravým životným spôsobom a tiež znášať utrpenie.


Viem, že Ježiš povedal, že na tomto svete budeme mať ťažkosti, ale on zvíťazil nad svetom (Ján 16:33), ale zdá sa mi, že je toľko vecí, ktoré by som mal urobiť. Mám sa z toho množstva viac zamerať iba na niektoré, alebo sa snažiť trochu pracovať na všetkých? Na konci dňa by som chcel byť spokojný a počuť pochvalu: "Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým." (Mat 25:23)."

Náš poslucháč uvádza impozantný zoznam vecí, ktoré by chcel urobiť:

 • Zabíjať v sebe hriech.
 • Rásť v ovocí Ducha.
 • Pracovať pre Boha najlepšie, ako vie.
 • Obetovať sa pre svoju cirkev.
 • Získavať ľudí pre Krista a vyučovať ich.
 • Žiť zdravým životným štýlom.
 • Vedieť správne odpočívať.
 • Znášať utrpenie.

Je to naozaj slušný zoznam. Myslím si však, že bude užitočné povedať, aj keď sa to na prvý pohľad tak nebude zdať, že situácia je omnoho ťažšia, ako sa to nášmu poslucháčovi zdá, ak bude ku kresťanskému životu pristupovať podľa biblických nariadení.

Novozmluvný zoznam povinností správneho kresťana

Vezmite si napríklad tento zoznam zo 4. kapitoly listu Efezanom:

 • Odložte faloš.
 • Hovorte pravdu.
 • Hnevajte sa.
 • Nehrešte.
 • Nedovoľte, aby nad vaším hnevom zapadlo slnko.
 • Nedávajte príležitosť diablovi.
 • Nekradnite.
 • Robte poctivú prácu.
 • Podeľte sa s každým, kto je v núdzi.
 • Nech z vašich úst nevychádzajú žiadne neužitočné a dvojzmyselné slová.
 • Nezarmucujte Ducha Svätého.
 • Odložte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik, zlobu a rúhanie.
 • Buďte k sebe navzájom láskaví.
 • Buďte zhovievaví.

Alebo čo tak tento zoznam z Listu Rimanom 12:

 • Prejavujte si navzájom úprimnú lásku.
 • Držte sa toho, čo je dobré.
 • Predbiehajte sa navzájom v preukazovaní úcty.
 • Nebuďte leniví v horlivosti.
 • Buďte horliví v duchu.
 • Slúžte Pánovi.
 • Radujte sa v nádeji.
 • Buďte trpezliví v súžení.
 • Buďte stáli v modlitbe.
 • Prispievajte na potreby svätých.
 • Prejavujte pohostinnosť.
 • Žehnajte tým, ktorí vás prenasledujú.
 • Radujte sa s tými, ktorí sa radujú.
 • Plačte s plačúcimi.
 • Žite v pokoji so všetkými ľuďmi
 • Nebuďte povýšeneckí.
 • Majte porozumenie pre nízko postavených.
 • Nebuďte múdri vo vlastných očiach.
 • Nikomu neodplácajte zlým za zlé.
 • Robte to, čo je čestné v očiach všetkých.
 • Žite so všetkými v pokoji.
 • Nepomstite sa.
 • Nedajte sa premôcť zlým.
 • Zlo premáhajte dobrom.

To je už 38 vecí, ktoré máme prikázané robiť a sú zhrnuté len v dvoch krátkych úryvkoch. Myslíte si, že je to ťažké? Aby to bolo naozaj ťažké, dovoľte mi opýtať sa: Viete, koľko príkazov je v trinástich Pavlových listoch? 431. Viete, koľko príkazov je vo Všeobecných listoch? 128. Viete, koľko príkazov je v evanjeliách? 1,022. Takže toľko je toho. Znepokojil vás tento zoznam? Chcete si pridať ďalších 1 500 príkazov do vášho zoznamu každodenných povinností? Takže niekedy sa musia veci javiť nad vaše sily, aby ste vedeli byť múdrymi.

Čo to znamená? Znamená to, že kresťanský život, ktorý sa máme snažíme žiť jednoducho nie je možné žiť? Ak sa snažíme venovať sústredenú, osobitnú pozornosť každému z jednotlivých príkazov Novej zmluvy, ktorých by bolo asi 1 800, nedokážeme to - nie preto, že sme leniví, svetácki alebo hriešni, ale preto, že sme koneční; naše schopnosti sú konečné. Nikto si nedokáže zapamätať, nieto ešte celý deň sa sústrediť na 1 800 povinností. Toľko vecí nedokážeme udržať v hlave, nehovoriac o tom, že by sme každej z nich jednotlivo mali venoval pozornosť a modlitebné úsilie.

Ospravedlnená poslušnosť

Čo teda máme robiť? Odpoveďou nie je "No dobre, na poslušnosti asi nezáleží. Bohu nezáleží na tom, či budeme dodržiavať všetky jeho prikázania". Náš priateľ, ktorý nám položil túto otázku to vystihol správne: na poslušnosti záleží. Má pravdu: na snahe páčiť sa Bohu tým, že robíme to, čo Ho ctí, záleží. Je to potvrdenie nášho správneho vzťahu, nášho znovuzrodenia, našej autentickej viery; na tom záleží. Poslušnosť nevyhodíte von oknom preto, že existuje 1 800 príkazov, ktoré nezvládnete poslúchať.

Dovoľte mi uviesť tri poznámky, ktoré podľa mňa ukazujú cestu k tomu, ako Boh chce, aby sme plnili jeho slová, jeho prikázania. Predpokladám, že ospravedlnenie len z viery je nám jasné - vyriešené. Máme správne postavenie pred Bohom, pretože sme uverili v Ježiša ako nášho vykupiteľa (1. Kor. 1:30). Úsilie o zosúladenie nášho života s Božími požiadavkami nie je úsilím o to, aby sme dobre vychádzali s Bohom; naším cieľom je pripodobniť sa Kristovi životom na jeho slávu.

1. Byť premenený zvnútra Duchom.

Každý z tých dvoch zoznamov, ktoré som uviedol z listu Efezanom 4 a z listu Rimanom 12, zaujímavo a zásadne začína všeobecnou výzvou, aby sme sa premenili zvnútra, aby ovocie nášho života prirodzene rástlo na strome našej obnovy, a nie aby iba jednotlivý plod vyrástol nejakým zámerným úsilím. Napríklad v liste Rimanom 12:2 sa píše:

"Premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé."

Mali by sme sa dať hlboko obnoviť duchovným zmýšľaním, aby rozoznávanie Božej vôle sa pre nás stalo prirodzeným, aby sa naše konanie rodilo prirodzene, ako ovocie na strome, aby naše konanie nebolo vypočítavé, ako cesta cez mínové pole. To isté vidíme aj v liste Efezanom 4: 22-24:

Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.

Takže to je môj prvý postreh: máme myslieť predovšetkým na to, aby sme boli premenení zvnútra Duchovným zmýšľaním, ktoré nám Boh dal a ktoré v nás pôsobí prostredníctvom svojho Ducha, a koná podľa jeho vôle vo všetkých situáciách.

2. Obnova viery, nádeje a lásky.

Všimnime si, že Nový zákon niektoré reakcie nášho vnútra popisuje ako korene a iné ako ovocie poslušnosti:
Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nijaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. (Židom 12:15)

Niektoré skutky sú koreňmi, iné sú ovocím. Mali by sme sa teda zamerať na prehĺbenie a posilnenie dobrých koreňov, ako sú viera, nádej a láska. Každý z nich je v Novom zákone zobrazený ako zdroj života .
Kristus v nás vytvára poslušnosť viery, ako to opisuje Pavol:

Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K nim patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. (Rim.1: 5)

Z Kristovej plnosti a jeho zasľúbení pramení množstvo dobrého ovocia v našom živote.

Nádej - spôsobuje atmosféru slobody a lásky.

Láska - je opísaná ako zhrnutie a zdroj všetkých ostatných prikázaní. Pavol to vyjadruje takto:

Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením Zákona je teda láska. (Rim.13:9-10)

Poddajte sa Bohu, ktorý spôsobí vašu vnútornú duchovnú obnovu, ktorá prehĺbi základné cnosti kresťana, ktorými sú viera, nádej a láska.

3. Dodržujte nariadenia pre vaše dobro.

Pavol nám vo svojich listoch nedal toľko nariadení preto, aby sme ich ignorovali a povedali si: "Stačí mať lásku a ostatné nariadenia jednoducho ignorovať, ostatné časti Pavlových listov nemusíme čítať, pretože to z nás urobí iba zákonníkov." To je chyba, ktorej sa dopúšťajú mnohí kresťania a znemožňuje to budovať našu svätosť . Snažia sa byť chytrejší ako Boh. Ach, koľko chýb robia v cirkvi kresťania, ktorí si myslia, že sú múdrejší ako Boh tým, že vyvodzujú nesprávne závery z vecí, ktoré Boh nariadil robiť.

Tieto nariadenia, ktoré uvádza apoštol Pavol nie sú zaznamenané náhodou; slúžia ako smerníky na našej ceste a procese premeny. Pomáhajú nám; nestoja nám v ceste. A Duch Svätý používa konkrétne príkazy - ako "prejavuj pohostinnosť", "utekaj od smilstva" a množstvo ďalších ako indikátory-lakmusové papieriky, aby zistil, či naše úsilie o premenu skutočne prináša dobré ovocie.

Takže moje záverečné slovo pre nášho poslucháča je toto: Ďakujem Bohu za to, že sa chceš páčiť Pánovi a chceš od neho počuť: " Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým." Ďakujem Bohu, že ti záleží na poslušnosti a na tom, aby si sa svojím správaním páčil Pánovi a chceš dodržiavať požiadavky Novej zmluvy.

Chcem však, aby si si uvedomil si, že zameranie svojho úsilia len na niektoré časti nariadení neprináša plné ovocie. Nechaj Kristovu nádheru a veľkosť jeho diela, vzácnosť jeho zasľúbení a moc Ducha Svätého pôsobiť v tvojom živote hlbokým dielom premeny. A potom sa môžeš sústrediť na jednotlivé nariadenia, aby si zistil, akú premenu v tebe urobil.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345