Loading Player...

Dnešná otázka je jednou z tých, s ktorými sa stretáva veľa cirkevných predstaviteľov. Keď ľudia uveria v Krista, obrátia sa a sú povolaní žiť inak, ako žili pred obrátením, vyvoláva to otázky o správnosti spôsobu ich rodinného života.

S takouto otázkou sa na nás obrátil náš poslucháč:
"V jednom zo svojich programov ste hovorili, že ľudia by mali zostať v druhom manželstve, aj keď bolo uzavreté nesprávne. Povedali ste, že aj v hriechu uzavreté manželstvo muža a ženy sa môže stať posväteným. Pýtam sa preto, či sa táto zásada vzťahuje aj na ľudí v manželských vzťahoch osôb rovnakého pohlavia alebo v polygamných-mnohoženských manželstvách? Odporúčali by ste im po obrátení zostať v tomto vzťahu a nejakým spôsobom ho posvätiť? V čom sa podľa vás tieto dva prípady líšia?"


Nie, neodporúčal by som dvom mužom alebo dvom ženám, ktorí žijú spolu a praktizujú homosexualitu, aby zostali v takomto vzťahu. Dôvodov je niekoľko. Situácia je rozdielna medzi mužom a ženou, ktorí vstupujú do manželstva, do ktorého nemali vstupovať, a medzi manželstvom osôb rovnakého pohlavia, do ktorého by nemali vstupovať. Pokúsim sa vysvetliť niektoré z týchto rozdielov, ktoré ma vedú k rozhodnutiu neodporúčať im zostať v tomto vzťahu.

Skutočne manželstvo

Dôvod, prečo zastávam stanovisko, že muž a žena v manželstve, do ktorého nemali vstúpiť, a mali by v tomto manželstve po obrátení zostať a snažiť sa ho zasvätiť Pánovi, je ten, že Biblia síce neschvaľuje vstup do hriešneho manželstva, ale napriek tomu ho nazýva manželstvom.
V Lukášovi 16:18 sa píše:
Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.
Používa slovo „zobrať si“, oženiť sa, uzavrieť manželstvo, nie len spať s ňou, alebo s ním.
Ježiš hovorí žene, ktorá bola päťkrát vydatá:
Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Nato jej Ježiš povedal: „Správne si povedala: ‚Nemám muža;‘ lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. (Ján 4:17 - 18)
Ježiš rozlišuje piatich mužov od toho jedného, s ktorým žije teraz. Hovorí: "Nie, tento nie je to tvoj manžel. Tí ostatní boli, tento nie je."
Dochádzam k záveru, že aj keď bolo cudzoložstvom uzavrieť manželstvo za podmienok, ktoré Ježiš v Lukášovom evanjeliu 16 neschvaľuje, predsa sa to nazýva manželstvom. Manželstvo je vecou zmluvy vernosti medzi mužom a ženou. Preto by som takýto pár povzbudil, aby ľutovali to, čo urobili zle, prosili o odpustenie a posvätili svoj zväzok, ktorý sa síce nemal stať, ale pred Pánom môže byť svätý.

Nie je to manželstvo

Ale dvaja muži alebo dve ženy, ktorí vstupujú do vzťahu sexuálneho spojenia so sľubmi, nie sú manželstvom. Nie je to manželstvo. Nemôžete posvätiť manželstvo, ktoré sa nemalo uskutočniť, ak to vôbec nie je manželstvo. Spojenie dvoch mužov a dvoch žien nie je homosexuálnym manželstvom - nie je to žiadne manželstvo. Nepáči sa mi, že toľko ľudí je ochotných používať termín homosexuálne manželstvo namiesto toho, aby ho nazývali takzvaným homosexuálnym partnerstvom, pretože vo vesmíre nič také ako takzvané homosexuálne manželstvo neexistuje.
Manželstvo, ktoré v tomto svete definuje Boh podľa svojho slova, nie je zväzok muža s mužom. To je naša predstava. Ježišova definícia znie takto:
Muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a stanú sa jedným telom. (1. Moj.2:24)
K tomu sa priklonil Ježiš v Matúšovi 19 a Markovi 10 a k tomu sa priklonil aj Pavol v Liste Efezanom 5, keď sa snažili podať podstatu definície manželstva.
To je hlavný dôvod, prečo jeden vzťah môže byť posvätený ako sväté manželstvo a druhý nie. Jeden je manželstvom a druhý nie je manželstvom - bez ohľadu na to, koľko tisíckrát zákonodarcovia, zákony a sudcovia a komentátori správ povedia, že je to manželstvo. Nie je to tak. V tom je prvý rozdiel.

Nehanebné činy

Uvediem druhý dôvod, prečo by som dvom mužom a dvom ženám v takomto vzťahu odporúčal, aby sa ho nesnažili posvätiť, ale aby z neho odišli. Druhý dôvod, prečo sa k dvom ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva, v ktorom by nemali byť správam inak ako k mužovi a žene, ktorí vstupujú do vzťahu, do ktorého nemali vstúpiť je ten, že nemôžete urobiť čestným a svätým to, o čom Boh od prírody povedal, že je nehanebné.
Inými slovami, homosexuálne správanie nie je zlé len preto, že je prikázané, aby sme ho nerobili. Je nesprávne preto, lebo svojou prirodzenosťou je nehanebné a potupné. Sexuálny vzťah medzi mužom a ženou nie je od prírody nehanebný a potupný. Ale sexuálne vzťahy medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami sú podľa Listu Rimanom 1:26-27 od prirodzenosti nehanebné a potupné.
Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. (Rimanom 1:26-27)
Žiadne pokánie, žiadna viera, ani žiadne posvätenie nemôže zmeniť to, čo je od prirodzenosti nehanebné na skutok, ktorý je svätý, čistý alebo čestný. Preto by som chcel povzbudiť dvoch mužov alebo dve ženy zapletené do takýchto činov, aby sa zriekli hriechu, činili pokánie, prosili o odpustenie v mene Ježiša a už viac nepáchali hanebnosti sami na sebe, ako hovorí Pavol
Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. (Rim.13:14)

A čo polygamia?

Pred časom sa poslucháč pýtal: "Schvaľoval Ježiš polygamiu v podobenstve o desiatich pannách?".
Nie je to úplne tá istá otázka, keď hovoríme o homosexualite, pretože nezahŕňa sexuálne akty, ktoré sú vo svojej podstate nehanebné a potupné. Nie je však v súlade s pôvodnou Božou vôľou pre manželstvo:
Preto opustí muž svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú jedno telo. (1.Moj. 2:24.)
Takýto vzťah jedného muža a viacerých žien nemôže byť posvätený rovnakým spôsobom ako manželstvo jedného muža a jednej ženy.
Cieľom by malo byť pomôcť tým, ktorí si to uvedomujú, nájsť čo najspravodlivejší a najmilostivejší spôsob, ako polygamný vzťah ukončiť. Nebude to ľahké a bude potrebná veľká múdrosť, najmä pri zvestovaní evanjelia takýmto ľuďom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345