Loading Player...

Apoštol Pavol viac ako deväťdesiatkrát hovorí o "tele". Čo teda pre neho toto kľúčové slovo znamená? Je to dôležitá otázka, ktorú by si mal ujasniť každý čitateľ Biblie. Túto otázku nám položil náš poslucháč a pýta sa:
„Snažím sa prísť na jasnú definíciu toho, čo Pavol myslí pod slovom "telo". Zdá sa, že Pavol hovorí o vonkajšom fyzickom tele (2.Kor.7:5; 1.Tim. 3:16).
Veď odvtedy, ako sme prišli do Macedónska, naše telo nepoznalo žiaden odpočinok, všetko možné nás sužovalo: zvonka boje, zvnútra strach. (2.Kor.7:5)
Inokedy sa zdá, že hovorí o nejakej vnútornej prirodzenosti spôsobujúcej hriešne činy a myšlienky (Rim. 8:5-8; Gal.5:17).
Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. (Gal.5:17)
Čo Pavol myslí pod pojmom "telo"? Máte nejakú jasnú definíciu, ktorá by tento pojem vysvetlila?"


Táto otázka je úplne kľúčová pre pochopenie apoštola Pavla, ktorý tento pojem často používa. Máme na to len pár minút a dalo by sa o tom písať knihy. Dovoľte mi teda aspoň stručne zmieniť sa o tom, čo som si nedávno všimol pri štúdiu listu Filipanom. Dve pasáže z Listu Filipanom na to vrhajú úžasné svetlo.

Telesný život

Začnime listom Filipanom 1:21-24:
Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.
Myslím, že by sme sa všetci zhodli na tom, že telo v týchto veršoch znamená pozemský, telesný život. Nie je v tom nič negatívne okrem toho, že nemôžeme byť s Ježišom tu na zemi v takom istom dôvernom vzťahu, ako s ním budeme v nebi. Namiesto opustenia tela a odchodu do neba tu máme Pavlov výrok, ktorý hovorí: "Pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele." Telo sa vzťahuje na fyzické telo, ako ho bežne používame na tomto svete. V Pavlových listoch je veľa miest, kde výraz telo takto používa, a nemali by sme ho zamieňať za neprimerané, negatívne duchovné prirovnanie vždy, keď vidíme toto slovo.
Prejdime však k 3. kapitole, pretože to, čo tu máme opísané je podľa mňa úžasné. Pavol mení význam neutrálneho výrazu pre fyzické telo alebo nejakú časť tela na niečo negatívne a duchovne porušené. Pozrime sa, ako to robí a ako nám definuje túto negatívnu stránku tela.

Pravá obriezka

Pavol hovorí:
Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Neunavuje ma písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na okýptencov. Veď my sme skutočne obrezaní, my, ktorí v Božom Duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo. (Filip 3:1-3).
Tu vidíme, že Pavol používa výraz telo v bežnom fyzickom zmysle na označenie kože alebo nejakej časti tela. Druhý verš nám ale ukazuje, že hovorí o mrzačení tela pri obriezke (vnímanej určitým spôsobom). Preto používa slovo „okýptenie“. Ale pôvodný význam slova mäso je jednoducho koža alebo nejaká časť tela.
Text pokračuje. "Dávajte si pozor na tých, ktorí mrzačia telo. Veď my sme skutočne obrezaní. " (Filip. 3:2-3). My kresťania sme obrezaní duchovnou obriezkou. Inými slovami, Pavol hovorí: "To, čo som práve označil za mrzačenie tela fyzickou obriezkou, nie je pravá obriezka. My kresťania sme pravé Abrahámove deti, praví dedičia zasľúbenia, praví nasledovníci Mesiáša."
Aby presne rozlíšil, čo je to, čo zmenilo obriezku zo svätého znamenia zmluvy na akt mrzačenia, hovorí toto: „My, ktorí v Božom Duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo ". (Filip 3, 3).
Na toto myslí Pavol, keď hovorí, že uctievanie alebo život podľa Ducha Svätého a život na slávu Ježiša Krista je to, čo robí kresťanov pravou obriezkou. Pri absencii týchto dvoch vecí - závislosti od Ducha a chvály Krista - sa sväté skutky ako obriezka menia na obyčajné mrzačenie. To predstavuje obyčajné telo v duchovne negatívnom význame. Telo sa stáva obyčajnou vecou, keď Duch Svätý a Ježiš Kristus nie sú v centre pozornosti.

Premena slova

Sledujme ďalej, ako uvažuje Pavol:
Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. (Filipským 3,4).
Na čo tu odkazuje Pavol, keď hovorí: "Nevkladám žiadnu dôveru v telo, ale mohol by som, keby som chcel"?
Telo predstavuje akýkoľvek ľudský skutok bez závislosti od Ducha Svätého a bez vzdania chvály Kristovi Ježišovi.
Vysvetľuje to v ďalších veršoch Filip. 3:4-6:

Na ôsmy deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k Zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa Zákona.

  • „Na ôsmy deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu ". Inými slovami: "Bol som obrezaný v dokonalej chvíli v poslušnosti. Som z najslávnejšieho ľudu na tejto planéte."
  • "Z kmeňa Benjamínovho." Benjamín mal prvého kráľa a je to vznešený kmeň.
  • "Hebrej z Hebrejov." Ide o fyzický rodokmeň Izraelského národa.

Mohol by sa chváliť svojím fyzickým, ľudským rodokmeňom. Nazýva to však obyčajným telom, ktorým sa nebude chváliť, hoci sa ním kedysi chválil. O chvíľu však povie, že je to nezmysel. Ak nad tým všetkým nespočíva závislosť od Ducha Svätého a chvála v Kristovi Ježišovi, je to bezcenné.
Potom, aby ešte jasnejšie ukázal, aký široký negatívny význam môže mať pojem telo, pridáva k svojej fyzickej identite a etnickej príslušnosti vo Filipským 3,5-6 ďalšie tri veci:

  • "Čo sa týka zákona, farizej." Farizeji boli zameraní na štúdium a poznanie Božieho Slova.
  • "Čo sa týka horlivosti, prenasledovateľ cirkvi." Nielenže sa zameriava na najvyššiu známosť Božieho Zákona, ale plní ho aj s najväčšou horlivosťou.
  • "Čo sa týka spravodlivosti podľa zákona, bezúhonný." Inými slovami, považoval sa podľa Zákona za spravodlivého-bezúhonneho. Dokázal ho zachovať ako nikto iný.

Tieto tri vlastnosti, ktoré nazýva telom, však nie sú fyzické. Dodržiavanie zákona, horlivosť, úspech v morálke - žiadna z nich nie je fyzické vlastnosti. A tu je jeho záver:
Ale čokoľvek som získal, považoval som za stratu pre Krista (Filip.3:7).

Telo v Pavlovom slovníku sa stalo niečím, čo zahŕňa horlivosť, zachovávanie zákona; bezúhonnosť a morálnu cnosť. Lenže to nie sú cnosti z Božieho pohľadu, pretože im chýba závislosť od Ducha a chvála v Kristovi Ježišovi.

Je vzrušujúce vidieť a sledovať , ako pracuje Pavlova myseľ. To, čo sledujeme vo Filipským 3:1-7, je proces, v ktorom sa pozitívny pojem ako telo, odkazujúci na kožu ako na obyčajnú časť tela, stáva pre Pavla negatívnym pojmom, odkazujúcim na telesné vlastnosti , ako je fyzický pôvod od Abraháma; morálne vlastnosti, ako je dodržiavanie zákona; a emocionálne vlastnosti, ako je horlivosť.

To všetko sa nazýva telom a to všetko Pavol odmieta ako bezcennosť, ak sa v týchto veciach nespoliehame na Ducha Svätého. Ak v týchto veciach nevzdávame žiadnu chválu Kristovi, v takom prípade hovorí:
No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere.(Filip.3:7-9)

Čo je "telo"?

Mali by sme sa pýtať: Kedy a prečo sú tieto veci tela bezcenné? Veď sú dobré! Veď milovať Boží zákon nie je zlé. Nie je zlé byť horlivý. Nie je zlé byť bezúhonný . Pavol, naozaj to chceš nazvať odpadom?

Musíme si položiť túto otázku, pretože tieto telesné vlastnosti samy o sebe nie sú ničím zlým. Čo to teda mení telo na okýptené mäso? Myslím, že odpoveď by znela takto, a toto je moja definícia: Skutok tela je akákoľvek ľudská činnosť alebo úspech bez závislosti od Ducha Svätého a bez toho, aby sme chválili, vyvyšovali, vážili si a cenili si Ježiša Krista.

Môže to byť také hriešne ako zneužívanie detí alebo také nemožné ako snaha ľudskými silami dodržiavať Desatoro Božích prikázaní. Dodržiavanie prikázaní vlastnými silami a zneužívanie detí by boli skutkami tela, pretože neplynú zo závislosti od Ducha Svätého a nechvália sa Ježišom Kristom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345