Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. august - Čo pre nás znamená vzkriesenie

Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rim.10:9)

Čo znamená "veriť vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych"? Satan verí, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Videl, že sa to stalo. Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme sa zamyslieť nad tým, čo vzkriesenie znamená pre Boží ľud.

Zmysel vzkriesenia spočíva v tom, že Boh je za nás. Chce byť s nami. Jeho cieľom je prekonať náš pocit osamotenosti a odcudzenia. Ježišovo zmŕtvychvstanie je Božím vyhlásením Izraelu a svetu, že my sami sa nemôžeme dopracovať k jeho sláve, ale že on to môže  urobiť aj keď sa to nám zdá nemožné. Zmŕtvychvstanie je Božím prísľubom, že všetci, ktorí dôverujú Ježišovi, príjmu Božiu moc, ktorá nás bude viesť po cestách spravodlivosti aj cez údolie smrti.

Preto veriť vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, je oveľa viac než len prijať túto skutočnosť. Znamená to byť presvedčený, že Boh je za nás, že s nami uzavrel zmluvu, že premieňa náš život a že nás zachová pre život s ním vo večnej radosti.

Veriť vo vzkriesenie znamená dôverovať všetkým zasľúbeniam života, nádeje a spravodlivosti, ktoré vzkriesenie predstavuje. Znamená to byť si natoľko istý Božou mocou a láskou, že nás žiadny strach zo straty na tomto svete, ani chamtivosť po svetskom zisku nezlákajú k tomu, aby sme neposlúchli jeho vôľu. V tom je rozdiel medzi satanom a Božími svätými.

Nech Boh upevní naše srdcia, aby sme ho milovali a mohli sme spočinúť vo vzkriesení jeho Syna. „Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil.“ (Deut.30:6)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345