Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. august - Nádej z poslúchania ťažkých príkazov

Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od ľstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. (1.Petra 3:10-11)

Existuje len jeden dôvod, prečo neposlúchame Ježišove príkazy: je to preto, že nemáme úprimnú dôveru, že poslúchnutie prinesie viac požehnania ako neposlúchanie. Neveríme úplne Božím zasľúbeniam.

Čo nám Ježiš sľúbil? Apoštol Peter nám takto odovzdáva Ježišovo učenie:

„Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od ľstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.“ (1.Petra 3:9-11)

Peter sa po vzore Pána Ježiša nehanbí nabádať k poslušnosti k ťažkým príkazom - ako napríklad neodplácať zlým za zlé – za prísľub nekonečne väčšej radosti. "Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia... aby ste získali požehnanie!" Chcete sa tešiť z večného života? Odvráťte sa od zlého! Čaká vás radosť na celú večnosť! Nie je to dostatočná odmena, aby ste teraz nemali potešeniu z pomsty?

Vždy bude lepšie, keď budeme Ježiša poslúchať, ako neposlúchať, aj keby nás táto poslušnosť mala stáť život. Ježiš povedal:

„Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac: domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ (Marek 10:29-30)

Jediný spôsob, ako získať silu nasledovať Krista na náročnej ceste poslušnosti, je byť naplnený nádejou a pevnou dôverou, že ak stratíme svoj život plnením jeho vôle, opäť ho nájdeme a budeme vo večnosti bohato odmenení.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345