Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. jún - Uspokojenie, ktoré poráža hriech

Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy. (Ján 6:35)

Musíme si uvedomiť, že podstatou viery je byť uspokojený so všetkým, čím je pre nás Boh v Kristovi. Takáto definícia viery zdôrazňuje dve veci. Prvou je zameranie viery na Boha. Nie sú to len Božie zasľúbenia, ktoré nás uspokojujú. Je to všetko, čím je pre nás sám Boh v Ježišovi. Viera zahŕňa Boha v Kristovi ako náš poklad - nielen zasľúbené Božie dary.

Viera vkladá svoju nádej nielen do istoty budúceho veku, ale aj do skutočnosti, že tam bude Boh. (Zjav. 21:3). „Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.“

Aj teraz to, čo vierou vrúcne prijímame, nie je len skutočnosť odpustenia hriechov (akokoľvek je to cenné), ale prítomnosť živého Krista v našich srdciach a plnosť samotného Boha. V liste Efezanom 3:17 - 19 sa Pavol modlí: „...a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“

Ďalšia vec, ktorá sa zdôrazňuje pri definovaní viery ako uspokojenia zo všetkého, čím je pre nás Boh v Ježišovi, je pojem "uspokojenie". Viera je uhasenie smädu duše pri Božom prameni. V ev. Jána 6:35 vidíme, že "veriť" znamená "prísť" k Ježišovi, jesť a piť "chlieb života" a "živú vodu" (Ján 4:10,14), ktoré nie sú ničím iným ako samotným Ježišom.

V tom je tajomstvo moci viery, ktorá dokáže zlomiť zotročujúcu silu príťažlivosti hriechu.  Ak je srdce uspokojené so všetkým, čím je pre nás Boh v Ježišovi, moc hriechu odlákať nás od Kristovej plnosti je zlomená.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345