Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. jún - Na čo je Boh hrdý

Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. (Žid.11:16)

Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal o Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi: „Nehanbím sa volať sa tvojím Bohom.“

Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť v skutočnosti „hrdý“ na to, že sa bude volať mojím Bohom? Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená (v Hebrejom 11:16) dvomi dôvodmi: jeden dôvod je to, čo už urobil a druhý čo urobí .

Najprv si všimnime tento text: „Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto.“ Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto - nebeské mesto „ktorého projektantom a staviteľom je Boh“ (Hebr.11:10). Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak, on pre nich.

Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto: „Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí nazývať sa ich Bohom.“

Slovo „preto“ naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine - teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú; a síce nebeskej, kde prebýva Boh.

Keď túžime po tomto nebeskom meste – po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa naším Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je naším Bohom. To je dobrá správa.

Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil, a túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa naším Bohom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345