Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. máj - Ako nenávidieť svoj život

Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. (Ján 12:24-25)

"Kto nenávidí svoj život na tomto svete, ten si ho zachová pre večný život." Čo to znamená?

Znamená to prinajmenšom to, že si nemáme myslieť veľa o svojom živote na tomto svete. Inými slovami, nezáleží veľa na tom, čo sa stane s vašim životom na tomto svete.

Ak o vás ľudia hovoria dobre, nezáleží na tom.

Ak vás nenávidia, veľa na tom nezáleží.

Ak máte veľa majetku, nezáleží na tom.

Ak máte málo, tiež na tom veľmi nezáleží.

Ak ste prenasledovaní alebo klamaní, veľmi na tom nezáleží.

Ak ste slávni alebo úžasní, na tom veľmi nezáleží.

Ak ste zomreli s Kristom, na týchto veciach veľmi nezáleží.

Ale Ježišove slová sú ešte radikálnejšie. Volá nás nielen preto, aby sme prekonali skúšky, ktoré si sami nevyberáme, ale aby sme sa rozhodli nasledovať ho. „Ak mi niekto slúži, musí ma nasledovať.“ (Ján 12:26). Kde ho máme nasledovať? On kráča ku Getsemane a ku krížu.

Ježiš nehovorí iba: Ak sa zhorší situácia, netráp sa, pretože si so mnou aj keby si zomrel  On hovorí: Rozhodni sa so mnou zomrieť. Rozhodni sa nenávidieť svoj život na tomto svete tak, ako som sa ja rozhodol zvoliť si kríž.

Toto mal Ježiš na mysli, keď povedal: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Matúš 16:24). Volá nás, aby sme si vybrali kríž. Ľudia robili na kríži iba jednu vec. Zomreli na ňom. „Vezmi svoj kríž,“ znamená, „Padni do zeme a zomri ako pšeničné zrno.“ Vyberte si to. Ale prečo? Kvôli záväznému  rozhodnutiu k službe: „Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti.“ (Skutky 20:24). Zdá sa mi, že počujem, ako Pavol hovorí: „Nezáleží na tom, čo sa so mnou stane - ak môžem žiť na slávu Božej milosti.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345