Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. máj - Čo potešilo Ježiša

V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svätom a povedal: „Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo. (Luk 10:21)

Tento verš je jedným z iba dvoch miest v evanjeliách, kde sa spomína, že Ježiš sa teší. Sedemdesiat učeníkov sa práve vrátilo zo svojich kazateľských ciest a podalo Ježišovi správu o svojich úspechoch. Všimnite si, že sa tu radujú všetci traja členovia Trojice: Ježiš sa raduje, ale hovorí, že sa raduje v Duchu Svätom. Rozumiem tomu tak, že Duch Svätý ho napĺňa a vedie k radosti. Potom na konci verša popisuje, ako sa z toho teší Boh Otec. Roháčkov preklad hovorí: „Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo!“

Čo to je , z čoho sa raduje celá Trojica? Je slobodná Božia vôľa, ktorá sa rozhodla, aby sa jeho pravdy skryli pred intelektuálnou elitou a aby sa zjavili nemluvňatám. "Ďakujem ti, Otče, Pane neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich malým deťom."

A čo je to, čo Otec pred niektorými skrýva a iným to zjavuje? Lukáš 10:22 dáva odpoveď: „A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ To, čo musí Boh Otec zjaviť, je teda skutočná duchovná identita Syna. Keď sa sedemdesiat učeníkov vráti zo svojho evanjelizačného poslania a podá správu Ježišovi, raduje sa spolu s Duchom Svätým, že si ho Boh Otec vybral pre vlastnú radosť, pre svoje potešenie, aby zjavil Syna nemluvňatám a skryl ho pred  múdrymi. Zmyslom toho nie je to, že existujú iba určité triedy ľudí, ktorých si Boh vyberá. Ide o to, že Boh si môže zvoliť najmenej pravdepodobných kandidátov na svoju milosť. Boh koná v rozpore s tým, čo môžu určovať ľudské zásluhy. Skrýva sa pred sebestačnými a zjavuje sa bezmocným a nedokonalým ľuďom.

Keď Ježiš vidí Otca, ako z vlastného rozhodnutia zjavuje seba a zachraňuje ľudí, ktorých jedinou nádejou je bezplatná milosť, raduje sa v Duchu Svätom a teší sa z rozhodnutia svojho Otca. Takže keď to vidíme - v skutočnosti, keď vieme, že patríme medzi vyvolené deti, aj my sa musíme pripojiť k Ježišovej radosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345