Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. máj - Ľud jeho mena

Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. (Skutky 15:14)

Je ťažké dostatočne zdôrazniť ústrednú dôležitosť  Božieho mena, teda Božej slávy, pri poslaní cirkvi. Keď Peter vo svojom videní nečistých zvierat v Skutkoch v 10.kapitole obrátil svet naruby a počul Božiu výzvu, že by mal evanjelizovať pohanov i Židov, vrátil sa do Jeruzalema a povedal apoštolom, že to všetko Boh robí kvôli svojmu menu. Jakub zhrnul Petrov prejav takto: „Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: „Muži, bratia, vypočujte ma! Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno.“ (Skutky 15: 13–14).

Nie je prekvapením, že Peter povedal, že Božím zámerom bolo zhromaždiť ľudí pre svoje  meno; pretože Pán Ježiš dal  Petrovi pred niekoľkými rokmi nezabudnuteľnú lekciu. Pamätáte si, že potom, čo sa bohatý mladý muž odvrátil od Ježiša a odmietol ho nasledovať, Peter povedal Ježišovi: „Hľa, my  sme opustili všetko a išli sme za tebou (na rozdiel od tohto bohatého). Čo z toho budeme mať?“ (Matúš 19:27).

Ježiš odpovedal láskavým pokarhaním, ktoré v skutočnosti hovorilo o tom, že neexistuje žiadne obetovanie všetkého, keď žijeme pre meno Syna človeka. Povedal: „Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života....“ (Mat.19:29).

Pravda je jasná: Bohu robí nesmierne potešenie zhromažďovať ľudí z celej zeme pre svoje meno z každého kmeňa, jazyka a národa (Zjav.5: 9; 7: 9). Má nevyčerpateľné nadšenie pre oslávenie svojho mena medzi národmi.

Preto keď zosúladíme naše túžby s jeho vôľou a kvôli jeho menu sa vzdáme hľadania svojej vlastnej svetskej slávy a pohodlia a stotožníme sa s jeho zámerom, Boží všemocný záväzok s jeho menom letí ako transparent pred nami, a nemôžeme prehrať, aj keď musíme prejsť mnohými súženiami (Skutky 14:22; Rim.8: 35–39).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345