Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. apríl - Naše dve najväčšie potreby

Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánovi Ježišovi Kristovi. (2.Tes.1:1)

My ako cirkev sme „v“ Bohu, „v“ Otcovi a „v“ Pánovi. Čo to znamená?

Slovo „Otec“ v prvom rade znamená starostlivosť, ochranu,  zabezpečenie a poslušnosť. Byť „v“ Otcovi by teda znamenalo hlavne byť v opatere a pod ochranou Boha ako nášho nebeského Otca.

Druhé označenie je Pán: Sme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Slovo „Pán“ v prvom rade znamená autoritu, vodcovstvo a vlastníctvo. Byť „v“ Pánovi teda znamená hlavne byť pod mocou, pod autoritou a vo vlastníctve Ježiša ako nášho zvrchovaného Pána.

Pavol teda pozdravuje solúnsku cirkev takým spôsobom, že im pripomína, že sú rodinou (v starostlivosti Otca) a že sú služobníkmi ( podriadení Pánovi). Tieto dva opisy Boha ako Otca a Pána cirkvi ako rodiny služobníkov zodpovedajú dvom  našim najhlbším potrebám.

Každý z nás má potrebu istoty na jednej strane a potrebu zmyslu na druhej strane.

  1. Potrebujeme nebeského Otca, aby sa nad nami zľutoval a zachránil nás pred hriechom a biedou. Potrebujeme jeho pomoc na každom kroku, pretože sme slabí a zraniteľní.
  1. Potrebujeme tiež nebeského Pána, ktorý by nás viedol životom a hovoril nám, čo je múdre, a dával nám zmysluplnú motiváciu, aby sme mohli byť užitoční pre život ku ktorému nás Boh stvoril. Nechceme byť iba v bezpečí v starostlivosti Otca – čo je vzácne a potrebné. Chceme aj žiť pre jeho slávu.

Potrebujeme milosrdného Otca, ktorý je naším Ochrancom, a potrebujeme všemocného Pána,  ktorý je naším veliteľom a vodcom v našom veľkom poslaní. Keď teda Pavol hovorí v prvom  verši, že „ste cirkvou v Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi“, môžeme spočinúť v istote , že - Boh je náš Otec! A v ďalej  môžeme brať silu z toho, že -Ježiš je náš Pán!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345