Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

31. marec - Čo zväzuje ruky ku konaniu skutkov lásky?

Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.  Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým  pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia. (Kol.1:3-5)

Problémom dnešnej cirkvi nie je to, že by bolo veľa ľudí, ktorí sú vášnivo zamilovaní do neba. Problémom by nebolo ani to, ak by sa vyznávajúci kresťania oddelili od sveta, polovicu dní trávili čítaním Božieho Slova a druhú polovicu spievaním o svojom potešení v Bohu a boli by ľahostajní k potrebám sveta. To sa nedeje! Boží ľud nie je taký plný lásky k Bohu, aby trávili polovicu dní v jeho Slove. Problém je v tom, že vyznávajúci kresťania trávia desať minút čítaním Svätého písma, polovicu  dňa zarábaním peňazí a zvyšok radovaním sa z toho, na čo zarobené peniaze minuli.

Ak niekto nepreukazuje lásku k strateným a zraneným ľuďom tohto sveta, nie je to nebeské zmýšľanie. Je to svetské zmýšľanie, aj keď cez víkend môže byť schované za náboženské zvyky. Kde je človek, ktorého srdce je tak vášnivo zamilované do zasľúbenej slávy neba, že sa cíti ako vyhnanec a hosť na tejto zemi? Kde je človek, ktorý tak prežil  krásu budúceho veku, že diamanty tohto sveta vyzerajú ako bezcenné ozdôbky  z bazáru  a zábavu sveta považuje za prázdnotu a morálne problémy sveta sú pre neho bezvýznamné, pretože sa nezameriavajú na večnosť? Kde je táto osoba?

Som si istý, že nie je otrokom internetu, jedenia, spania, pitia, alebo zabávania sa, nechodí na rybačku a nepotuluje sa bezcieľne.  Je to slobodný človek v cudzej krajine. A jedna z jeho otázok je táto: Ako sa môžem viac tešiť z Boha, kým som v exile na tejto zemi? A jeho odpoveď je vždy rovnaká: konaním skutkov lásky, zväčšovaním svojej radosti v Bohu, bez ohľadu na to, čo to bude stáť. A ak to bude nejako možné, zapojením do toho aj ďalších ľudí.

Srdce, ktorého poklad je v nebi, nachádza uspokojenie iba v jednej veci: konaní nebeských skutkov. A nebo je svet lásky!

Nie sú to povrazy nebies, ktoré zväzujú ruky pre skutky lásky a robia ich nečinnými. Je to láska k peniazom, k zábave, pohodliu - sú to povrazy sebectva, ktoré zväzujú ruky pre skutky lásky. A môcť pretrhnúť tieto putá by malo byť kresťanovou túžbou. „Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia.“ (Kolosanom 1: 4–5).

Som o tom presvedčený  a znova to opakujem: nie je to nebeské zmýšľanie, ktoré prekáža  šíriť lásku na tejto zemi. Je to svetské zmýšľanie. A preto iba mocný prameň Božej lásky je oslobodzujúcou silou,  ktorá dáva kresťanovi v tomto svete nádej. 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345