Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. marec - Boh sa stará o zranených

Útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal: Znič ho! (5.Mojžišova 33:27)

Možno práve teraz prechádzate problémami, ktoré vás bolestivo pripravujú na vzácnu službu pre Pána Ježiša a jeho ľud. Keď človek klesol na dno s pocitom ničoty alebo bezmocnosti, môže zistiť, že narazil na Skalu vekov.

Pamätám si lahodnú vetu zo Žalmu 138: 6, ktorú naša rodina čítala pri našich ranných pobožnostiach: „Hospodin je na výsostiach, a predsa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka pozná.“ Nemôžete klesnúť tak hlboko do vlastnej beznádeje, že Boh vás nevidí a nezaujímate ho. V skutočnosti vás čaká na dne a chytí vás. Ako hovorí Mojžiš: „Útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami“ (5. Mojžišova 33:27).

On vidí, že sa chvejete a padáte. Mohol vás (a často aj chytil) skôr, ako ste narazili na dno. Tentoraz vás však chce naučiť niekoľko nových lekcií. Žalmista povedal v Žalme 119: 71:

„Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.“ Nehovorí, že to bolo ľahké, zábavné alebo príjemné. Pri pohľade naspäť hovorí: „Bolo to pre mňa dobré.“

Minulý týždeň som čítal knihu škótskeho kazateľa menom James Stewart. Povedal: „V službe lásky môžu slúžiť iba zranení vojaci.“ Preto verím, že niektorí z vás sa práve teraz pripravujú na vzácnu službu lásky. Pretože ste zranení.

Nemysli si, že tvoje zranenie na teba prišlo bez vedomia Božieho milostivého zámeru. Pamätaj na jeho slovo: „Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť!“ (5. Mojžišova 32:39). Nech ti Boh udelí osobitnú milosť, keď stonáš pod nejakým bremenom. Horlivo hľadaj nový prejav jeho nežnej lásky, ktorú ti Boh určite dáva.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345