Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. február - Keď je Boh úplne za nás

Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. (Efez.2:3)

Všetok Boží hnev, všetko odsúdenie, ktoré si zaslúžime, sa vylialo na Ježiša. Kristus splnil všetky Božie požiadavky na dokonalú spravodlivosť. V okamihu, keď (z milosti!) uvidíme tento Poklad a prijmeme ho, jeho smrť bude  počítaná ako naša smrť a jeho odsúdenie ako naše odsúdenie a jeho spravodlivosť ako naša spravodlivosť a budeme neodvolateľne, úplne  a navždy patriť Bohu.

Otázka, ktorá pri tom zostáva nezodpovedaná znie: „Neučí Biblia, že večnosť nám Boh pripravuje z jeho milosti?“ Inými slovami, premýšľajúci ľudia sa pýtajú: „Patríme Bohu iba od okamihu ospravedlnenia, uverenia a zjednotenia s Kristom? Nevyvolil si nás Boh už pred založením sveta?“ Pavol hovorí v liste Efezanom 1: 4–5:„Veď ešte pred stvorením sveta si nás [Boh] vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. “

Nepatria  Bohom vyvolení úplne jemu už od večnosti? Odpoveď leží na význame slova „úplne“.

Pod pojmom „úplne“ sa snažíme vyjadriť  biblickú pravdu, ktorá sa nachádza v niekoľkých pasážach Písma. Napríklad v Efezanom 2: 3 Pavol hovorí, že kresťania boli „deťmi hnevu“ predtým, ako boli oživení v Kristovi Ježišovi: „Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní.“

Pavol hovorí, že pred našim znovuzrodením - predtým, ako sme boli oživení spolu s Kristom - bol na nás Boží hnev. Ako vyvolení sme boli pod hnevom. To sa zmenilo, keď nás Boh oživil v Kristovi Ježišovi a prebudil nás, aby sme videli Kristovu pravdu a krásu, takže sme ho prijali ako toho, ktorý zomrel za nás, a ako toho, ktorého spravodlivosť sa počíta za našu spravodlivosť vďaka nášmu zjednoteniu s Ježišom. Predtým, ako sa nám to stalo, boli sme pod Božím hnevom. Potom vďaka viere v Krista a zjednoteniu s ním bol odstránený všetok Boží hnev a tým sme sa v tomto zmysle stali úplne jeho vlastníctvom.

Preto sa radujte z istoty, že vás Boh zachová. Zachová vás až do konca, pretože úplne patríte Kristovi. Preto dosiahnutie konečného cieľa  neznamená, že Boh stále pracuje na tom, aby ste mu patrili úplne. Je to dôsledok toho, že už teraz úplne patríte Bohu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345