Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. február - Ste veľmi milovaní

Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní.  Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval,  keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení! (Efez.2:3-5)

 Neboli by ste radi, keby aj vám anjel Gabriel povedal: „Ste veľmi vzácni“?

Danielovi sa to stalo trikrát.

  • "Keď si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si vzácny Bohu“. (Daniel 9:23)
  • „Povedal mi: „Daniel, vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou“. (Daniel 10:11)
  • Povedal: „Neboj sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou! Vzchop sa! Buď pevný!“ (Daniel 10:19)

Priznávam, že každý rok, keď čítam Bibliu a prichádzam k týmto veršom, chcem si ich privlastniť a aplikovať na seba. Chcem počuť, ako mi Boh hovorí: „Si veľmi milovaný.“

V skutočnosti to počujem. A chcem, aby ste to počuli aj vy. Ak máte vieru v Ježiša, sám Boh vám to hovorí v jeho slove - ktoré je istejšie ako Boží anjel - „Ste veľmi milovaní.“

V liste  v Efezanom 2: 3–5, 8 je napísané: „Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! ...Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.“

Toto je jediné miesto, kde Pavol používa túto nádhernú frázu „veľká láska“. A znie to krajšie,  ako hlas anjela. Ak skutočne poznáte Ježiša a prijali ste ho ako svoj najvzácnejší poklad,  znamená to, že ak ste „oživení“, ste veľmi milovaní. Veľmi milovaní Stvoriteľom vesmíru. Len si na to pomyslite! Ste veľmi milovaní!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345