Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. január - Neodolateľná milosť

„Hneval som sa pre jeho hriech chamtivosti, bil som ho so zakrytou tvárou a zlostil som sa. On však odvrátený išiel cestou svojho srdca  a jeho cesty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, odmením ho útechou“. (Iz.57:17-18)

Učte sa biblickým pravdám. Sýti sa tým vaša duša. Napríklad preštudujte si učenie o neodolateľnej milosti. Uvidíte, že to neznamená, že  milosti sa nedá odporovať; znamená to, že keď si Boh človeka vyvolí, on môže  prekonať  jeho odpor.

Napríklad v uvedenom texte v Izaiášovi 57: 17–19 Boh tresce svoj spurný ľud tým, že ho bije a zahaľuje  mu tvár: „Hneval som sa pre jeho hriech chamtivosti, bil som ho so zakrytou tvárou a zlostil som sa.“ (verš 17a).

Nereagovali však pokáním. Skôr ustupovali. Odporovali: „Ale on však odvrátený išiel cestou svojho srdca.“ (verš 17b).

Milosti sa teda dá odolávať. Apoštol  Štefan v skutočnosti povedal židovským vodcom: „Vy tvrdošijní s neobrezanými srdcami aj ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; tak ako vaši otcovia.“ (Skutky 7:51).

Čo potom robí Boh? Je bezmocný priviesť k pokániu tých, ktorí sa bránia? Nie je bezmocný. Nasledujúci verš hovorí: „Videl som jeho cesty, ja ho však  uzdravím; ja ho budem viesť a odmením ho útechou.“ (Izaiáš 57:18).

Takže tvárou v tvár vzdorovitému a milosti odolávajúcemu spiatočníctvu človeka Boh hovorí: „Uzdravím ho.“ „Obnovím ho.“ Slovo  „obnovenie“ znamená  „urobiť úplne novým“. Súvisí to so slovom šalom, „pokoj“. O tomto obnovení  a  pokoji sa zmieňuje nasledujúci verš, ktorý vysvetľuje, ako Boh obracia spiatočníka odporujúceho jeho milosti.Robí to tak, že  vytvára ovocie pier. „...kladiem na pery plod chvály. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, ja ich uzdravím.“ (Izaiáš 57:19). Boh vytvára to, čo tam nie je - pokoj, a obnovenie. Takto sme spasení. Takto sme privedení späť z cesty spiatočníctva - znova a znova.

Milosť Božia víťazí nad našim odporovaním  tým, že vytvára chválu tam, kde neexistovala. Prináša „..pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu...“.   Robí to „obnovením“, to znamená nahradením choroby odporu zdravím podriadenosti  Jemu.

Zmyslom neodolateľnej milosti nie je to, že nedokážeme odolať. Môžeme a aj to robíme. Ide o to, že keď si Boh človeka  vyvolí, premôže náš odpor a obnoví v nás  ducha podriadenosti. Tvorí nové.  Hovorí: „Buď svetlo!“ Uzdravuje.  Obnovuje. Utešuje.

Preto sa nikdy nechválime, že my sme sa vrátili z cesty odporu. Padáme na tvár pred Pánom a s chvejúcou  sa radosťou mu ďakujeme za jeho neodolateľnú milosť, ktorá  premohla  všetok náš odpor.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345