Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Evanjelium - Božia moc na spasenie

Vitajte, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných úvah nad Božím slovom. Dnes pokračujeme v úvahách nad listom ap. Pavla Rimanom. Radi uvítame Vaše otázky a názory k danej téme. Skôr ako začneme dnešné zamyslenie, vypočujme si sprievodné verše:

Rimanom 1:16-17 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. 17 Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané: Ale spravodlivý bude žiť z viery.

Možno vás v tejto chvíli napadne, prečo Pavol zdôrazňuje to, že sa nehanbí za evanjelium. Uvidíme, že k tomu má veľa dôvodov. Hovorí, že si nechce nechať evanjelium len pre seba, ale oznamuje nám aj to, že je na evanjelium patrične hrdý a je pre neho nadmieru cenné a dôležité. Inak povedané, Pavol oznamuje, že každá ľudská bytosť, nech ide o nábožensky vzdelaných Židov, či svetsky vzdelaných Grékov, každý z nich potrebuje spasenie a zmierenie so svätým Bohom.

Ako už vieme, hlavná téma listu Rimanom je dobrá novina o tom, ako môžu byť hriešnici zachránení pred Božím spravodlivým hnevom. A to je aj cieľom tohoto zamyslenia.

Keďže patríme ku spasenému ľudu, máme povinnosť dobrú novinu šíriť bez zábran a všade, kde sú nespasení ľudia. A rádio, ktoré práve počúvate, je jedným z efektívnych nástrojov, ktoré nám Boh dal pre tento účel.

Musíme si uvedomiť, že:

1. Evanjelium je Božia moc na spásu všetkým, ktorí veria.

Spasenie je najdôležitejšia potreba každého človeka. Už skôr sme si povedali, že každý človek je hriešny a  previnil sa proti svätému Bohu. Boží hnev sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti. Byť zachránení pred svätým a spravodlivým hnevom znamená, že v okamihu, keď z Božej milosti uveríme, sme vyslobodení z moci hriechu a stojíme pred Bohom vďaka obeti Pána Ježiša Krista ako nové stvorenia. Dôsledkom zmierenia sa s Bohom je skutočnosť, že sa pred ním už neskrývame, ani neutekáme, ale naopak túžime po Jeho prítomnosti. Každý by mal vedieť, akú cenu, aké výkupné bolo za rebelujúcich hriešnikov na kríži zaplatené.

Pripomeňme si ešte jednu dôležitú skutočnosť. Ak sme presvedčení a myslíme si, že je potrebné neveriacim ľuďom povedať najskôr niečo o Božej láske a fakt o Božom spravodlivom hneve nechať na neskôr, hrozí nám nebezpečenstvo, že sa začneme za evanjelium hanbiť. Ak sa zameriame len na to, čo sa človeku páči a sústredíme sa na Božiu lásku,  tým sotva niekoho presvedčíme, že potrebuje spásu a záchranu. Presvedčíme ich len o tom, že celkom dobrí a slušní ľudia potrebujú len trochu povzbudenia, aby sa Bohu zapáčili a mohli žiť spokojným a šťastným životom. Majme na pamäti, že neúplná pravda o Bohu podporuje iba ľudské falošné predstavy a ilúzie, ktoré môžu viesť do záhuby.

Evanjelium je dobrou novinou len pre toho, kto si uvedomí a prizná, že je hriešny. Každý človek je pred Bohom nehodný a preto potrebuje záchranu pred Božím hnevom a večným trestom. Ale to je pre prirodzeného človeka nielen urážajúce, ale aj nemožné!

Musíme si uvedomiť, že:

Spasiť nás nemôže nikto iný, iba Boh. Evanjelium nie je len o Božej všemohúcnosti, ale aj o Božej moci na spasenie. Keby sa človek mohol o svoju spásu nejakým spôsobom pričiniť, nemusel Ježiš Kristus za nikoho umierať. Musíme pochopiť, že spasenie nie je spoločný projekt Boha a človeka, pre ktorý by sa človek z vlastnej vôle rozhodol, ale je závislý iba na Božej moci, ktorá duchovne mŕtvemu hriešnikovi dá nový život a nový začiatok, ktorý ho dovedie až do večného domova v nebi. Spásonosná viera je niečo, čo prirodzený človek nemôže sám v sebe vyprodukovať. Spásonosná viera prichádza skrze počutie evanjelia a pôsobením Božej moci skrze ktorú sa zjavuje Božia spravodlivosť a vedie k pokániu a posvätenému životu. Boh - Spasiteľ je nám zjavený skrze život a dielo Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavol o svojom spasení hovorí nasledovné:

Galatským 1:15-16 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou, 16 zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou.

Tu vidíme, že ap. Pavol nevedie hriešnikov najskôr k Božej láske, ale ku Kristovi. Zaiste, evanjelium hovorí o Božej láske k hriešnikom, ale ak sa sústredíme len na Božiu lásku, mnohí hriešnici budú hľadať v Bohu Otcovi len priateľa a zástancu. Takýto Boh zodpovedá len ľudským predstavám a interpretáciám nábožensky založených ľudí. Absolútne spravodlivý Boh predstavuje pre hriešnikov a bezbožníkov problém. Nakoniec nie je tak ťažké niekoho presvedčiť, že je hriešny, ale je nemožné ho presvedčiť, že pravidlá určuje svätý a spravodlivý Boh. Z podstaty evanjelia vyplýva, že každý potrebuje Spasiteľa a iná cesta, než skrze kríž Pána Ježiša, nie je:

Rimanom 3:21-26 No, teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, 22 avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. 23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej 24 ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, 25 ktorého preduložil Bôh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravodlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej 26 v znášaní Božom, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.

Jedinečný spôsob spasenia hriešnikov dokazuje Božiu absolútnu svätosť:

Galatským 3:11-14 No, že zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravedlivý bude žiť z viery. 12 A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. 13 Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, 14 aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie Ducha skrze vieru.

Dobrá novina o spasení je od začiatku až do konca o viere, ktorá je nám daná nadprirodzeným spôsobom. Aby sme správne pochopili, čo sme práve povedali, treba zdôrazniť, že za spásonosnú vieru nepovažujeme všeobecnú vieru o tom, že Boh existuje. Tomu veria aj démoni.

Spásonosná viera má najmenej tri časti:

Tou prvou je skutočnosť, ktorú prijímame rozumom, aby sme správne pochopili obsah evanjelia: Kto je Pán Ježiš, čo znamená jeho smrť na kríži, a že bol vzkriesený z mŕtvych.

Po druhé: musíme srdcom reagovať na obsah evanjelia - čo by malo v nás vyvolať hlbokú ľútosť nad vlastnými hriechmi a súčasne aj vďačnosť, že môžeme byť z otroctva hriechu vykúpení a oslobodení skrze Božiu milosť.

Po tretie, súčasťou spásonosnej viery je pečať Ducha Svätého a následná oddanosť Kristovi, čím dávame najavo, že mu nielen dôverujeme, ale veríme, že Jeho smrť na kríži je naša nádej večného života, ak vytrváme až do konca. Spásonosná viera teda nie je o tom, čo robíme a ako sa z vlastných síl snažíme, ale o tom, čo sme od Boha bez vlastného pričinenia dostali ako dar.

Majme na pamäti, že spásonosná viera nie je o jednorazovej udalosti, ale ide o celoživotný proces. Vo chvíli, keď sme pred Bohom Otcom ospravedlnení, začneme veriť. Čím viac a lepšie chápeme a poznávame Písmo, tým viac sa prehlbuje naša viera a kresťanský život.

2. Spasenie je osobná a individuálna záležitosť, nie je to otázka príslušnosti k cirkvi, či národu. Vieme, že spasený nebol každý člen židovského národa, aj keď išlo o vyvolený národ, ani nebol spasený každý Grék, ktorý evanjelium počul. Spasený nemusí byť ani ten, kto sa narodil do kresťanskej rodiny, alebo ak bol pokrstený. Spasený nemusí byť ani ten, kto sa pravidelne zúčastňuje bohoslužieb. Účinné spasenie je vždy výsledkom osobného vzťahu a oddanosti Kristovi.

Apoštol Pavol samozrejme nezabúda na to, že evanjelium o spasení bolo zverené najskôr vyvolenému národu Židov, že Boh vyvolil otca Abraháma a jeho potomkov skrz ktorého sa narodil Ježiš Kristus. Niet divu, že sám Ježiš hovorí, "že spása je zo Židov" ( Ján 4:22)

To všetko je pravda, ale ap. Pavol zdôrazňuje, že evanjelium je určené všetkým, ktorí veria. Je určené všetkým zbožným Židom, ktorí uverili a ešte uveria tomu, čo sme si dnes povedali. Evanjelium je určené všetkým pohanským Grékom, ktorí uveria. Nikto nie je vylúčený kvôli svojmu pôvodu. Dobrá novina je určená pre každého! Si milý poslucháč spravodlivý, morálne a nábožensky založený človek?Musíš veriť rovnako ako hriešnik, ktorý si podľa nášho súdu žiadnu milosť nezaslúži. Neporovnávajte sa s nikým iným, ako to robili farizeji, ktorí si zakladali na vzornom plnení náboženských zákonov a príkazov, na svojej sebaspravodlivosti a nechváľte sa svojimi zásluhami. Buďte ako kajúcny colník:

Lukáš 18:13-14 A publikán stojac zďaleka nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale sa bil do pŕs a hovoril: Ó, Bože, buď milostivý mne hriešnemu! 14 Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Sú medzi vami poslucháčmi ateisti, pochybovači o Bohu a cirkvi, alebo takí, ktorí s veriacimi nechcú mať nič spoločné, pretože vidia ich dvojitú, falošnú  tvár? Či ste na tej či onej strane, majte na pamäti, že ak vás zožiera lakomstvo a závisť, že skryto podvádzate kde sa dá, nie ste morálnym príkladom ani vy, a potom ani vám nezostáva nič iné, ako volať k Bohu o zmilovanie.

Urobme si na záver malé zhrnutie:

1. Pretože je Božie evanjelium moc ku spaseniu pre každého, kto verí, musíme nielen uveriť, ale veriť až do konca. Zamyslite sa nad svojim životom, či ste skutočne evanjeliu uverili, alebo len o ňom počuli? Uznávate, že nikto nemôže byť spasený za svoje dobré správanie, ale len skrze vieru vo vykúpenie skrze smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista? Veríte dobrej novine-evanjeliu aj vo chvíľach, keď zhrešíte a Satan vás obviňuje? Bojujete dennodenne s hriechom na základe vzťahu k Bohu a viery tak, že sa vaše postoje a správanie mení k spravodlivosti? Je Božia moc premeny viditeľná aj vo vzťahoch vo vašom domove?

2. Pretože je evanjelium Božie mocou na spásu pre každého, kto verí, musíme ho neohrozene ohlasovať všade, kde sa nachádzame. Svet okolo nás je stratený a len evanjelium môže stratených zachrániť. Vyhýbate sa rozhovorom, ktoré varujú pred Božím hnevom, pretože to nie je populárna téma? Vyhýbate sa rozhovoru o spasení skrze zástupnú smrť Pána Ježiša, pretože to znie príliš primitívne? Obrátite hovor o evanjeliu na pozitívny návod ako nájsť zmysel života, ktorý bude plný zdravia, spokojnosti, úspechov  a Božieho požehnania? Modlím sa, aby ste pochopili jedinečnosť evanjelia a čo to znamená nehanbiť sa za evanjelium v každodennom živote.

Na záver dve otázky na zamyslenie:

1. Aké máte dôvody, keď sa zdráhate hovoriť o Bohu a potrebe spasenia? Ako sa môžete lepšie pripraviť na to, aby sa to v budúcnosti už nestalo?

2. Prečo je dôležité uvedomiť si, že spasenie nie je len ľudské rozhodnutie, ale predovšetkým Božia moc, ktorá v človeku vypôsobí nový život? Akých chýb sa môžeme dopustiť, keď túto skutočnosť zamlčíme?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345