Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH

Vitajte, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných úvah nad Božím slovom. Dnes pokračujeme v úvahách nad listom ap. Pavla Rimanom. Radi uvítame Vaše otázky a názory k danej téme.

Apoštol Pavol v úvode listu Rimanom vysvetľuje dôvod, prečo sa s nimi ešte nestretol, aj keď si to veľmi prial. Pavol vedel, že nemá pred sebou ľahkú úlohu, pretože proti nemu stálo mnoho nepriateľov, ktorí ho ohovárali. Šírili o ňom negatívnu povesť, že jeho vyučovanie je príliš radikálne a nebezpečné. Vypočujme si na úvod východiskový text dnešnej úvahy:

Rimanom 1:8-15 Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás za všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. 9 Lebo mojím svedkom je Bôh, ktorému svätoslúžim vo svojom duchu v evanjeliu jeho Syna, jako sa neprestajne zmieňujem o vás 10 prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prijsť k vám. 11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení, 12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skrze v nás obapolne sa nachodiacu, vašu i moju vieru. 13 A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz bol zaumienil, že prijdem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký úžitok aj medzi vami jako aj medzi ostatnými národami. 14 Grékom i barbarom, múdrym i nerozumným som dlžníkom. 15 Takto tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanjelium.

Apoštol Pavol predstavuje obraz Božieho služobníka, ktorý si želá, aby sa s veriacimi mohol deliť o duchovné dary takým spôsobom, aby si slúžili navzájom. Pozrime sa najskôr na štyri základné lekcie, ktoré sa týkajú služby veriacich:

1. Boží služobníci rozširujú zvesť o spasení a radujú sa, keď vidia ovocie svojej služby. Naozajstné kresťanstvo a pravá viera nie je o náboženstve, ani o tom, že pravidelne chodíme do cirkvi, alebo že podstúpime najrôznejšie náboženské obrady, ani o tom, že dodržiavame desatoro a dbáme o životné morálne zásady. Naozajstné kresťanstvo je o tom, že vierou poznávame Božiu osobnosť a Božie vlastnosti skrze Pána Ježiša Krista. Už sa nespoliehame na vonkajšie skutky, ani na vlastnú spravodlivosť, ale na vnútornú premenu, ktorú môže vyvolať a dokonať len náš Spasiteľ. Len skrze Ježiša Krista máme prístup k Bohu. Pavol tiež ďakuje Bohu, že sa šíri zvesť evanjelia po celom svete. Neďakuje za vieru Rimanom, ako keby pochádzala z nich, ale ďakuje Bohu, ktorý týchto bývalých hriešnikov z pohanského prostredia premenil na svoj obraz. Základným predpokladom spasenia je bezvýhradná viera v Ježiša Krista:

Židom 11:6 A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

Pravá viera sa vždy prejavuje skutkami, ktoré poznáme ako ovocie Božieho Ducha. Láska k Bohu a blížnym je neoddeliteľnou charakteristikou spásonosnej viery:

Galatským 5:22 Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť;

Preto je v Cirkvi dôležité, aby sme pestovali vzájomné obecenstvo a neprepadli závisti, žiarlivosti a rivalite. Je na nás, aby sme s úprimnou láskou a obetavosťou budovali Kristovu cirkev bez premýšľania o tom, kto položil základy.

Apoštol Pavol hovorí, že slúži Bohu z celého srdca. Slúžiť Bohu z celého srdca znamená, že táto túžba pochádza z vnútra človeka, ktoré posudzuje a vidí len Boh. Božiemu služobníkovi nezáleží na tom, či ho budú ľudia počúvať alebo nie, ale na tom, aby nepremeškal príležitosť k zvestovaniu Evanjelia. Kto túži po svetskom uznaní, bude s najväčšou pravdepodobnosťou sklamaný. Nebuďme malomyseľní, aj keď väčšina ľudí nemá o evanjelium záujem.

To, čo sme si doteraz povedali nás logicky vedie k zamysleniu nad tým, akú motiváciu a aké metódy v službe máme používať? Svet sa zvyčajne biblickým metódam vysmieva, že sú v dnešnom postmodernom svete zastaralé, alebo nepoužiteľné. Fenoménom dnešnej doby je, že hľadáme stále nové metódy, ktoré sa osvedčili inde. Preto tak často cirkev hľadá pre rast zboru vzor ako pôsobiť na ľudí zo sveta pomocou najrôznejších seminárov a prepracovaných motivačných metód personalistov a svetskej psychológie. Pozrime sa, či stačí zapojiť nové metódy, alebo sa máme riadiť duchovnou metodológiou, ktorá vychádza z Božieho slova? Pozrime sa na to, čo o tom hovoria slová Písma, ktoré svet považuje za bláznovstvo:

1 Korintským 1:27-31 Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to, čo je silné, 28 a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim, 29 aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo. 30 A vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravodlivosť i posvätením i vykúpením, 31 aby bolo, ako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech aj sa chváli Pánom.

Evanjelium je generáciami preverená a osvedčená duchovná "metóda". Je to "Božia moc na spasenie pre každého, kto verí". Napriek tomu mnoho súčasných odborníkov na cirkevný rast tvrdí, že staromódny spôsob prezentácie evanjelia o hriechu, pokání a potrebe viery v zástupnú obeť a krv Pána Ježiša Krista modernému človeku nestačí. Poukazujú na to, že takýto prístup prípadných záujemcov len vystraší a odradí. Často počujeme výzvy typu "skúste Ježiša" a uvidíte, "Boh vás miluje" takých akí ste a podobne. Takéto kázne nikoho neohrozujú, ale iba povzbudzujú k rozhodnutiu urobiť niečo so svojím životom. Ale práve tu hrozí nebezpečenstvo, že keď si z Písma začneme vyberať len to, čo uchu dnešného človeka lahodí a pozornosť zameriame na pozitívne výsledky rôznych svetských techník, mnohí sa dočkajú sklamania. Samozrejme, že určitá metodika a premyslená taktika je nutná, ale najúčinnejšia metóda je samotné evanjelium. Nový život veriacich pokračuje modlitbami, ktoré človeka pripravujú na dni súženia a skúšok. Modlitba človeka nikdy nesklame:

Žalmy 50:15 A vzývaj ma v deň súženia, vytrhne ťa, a budeš ma oslavovať.

Pavlove slová nám odhaľujú užitočnú lekciu o modlitbe. Pavol mal k svojim modlitbám iste správnu motiváciu, plán, túžbu i želanie. Napriek tomu ho sprevádzala jedna prekážka za druhou. Aj my si niekedy môžeme myslieť, že nás Boh nepočuje, alebo niečo nie je v poriadku s našimi modlitbami. Prečo nám Boh neodpovedá tak rýchlo, ako by sme si priali?

Táto otázka nás vedie k ďalšiemu poučeniu, ktoré z Pavlovho príkladu plynie. Pavol sa modlil, aby mohol prísť do Ríma a potešiť sa s veriacimi. Namiesto toho strávil v Jeruzaleme dva roky vo väzení. Aj keď mu nebola dokázaná žiadna vina a mal byť oslobodený, nastúpil cestu do Ríma ako väzeň, pretože sa kvôli svojej nevine odvolal k cisárovi. A nielen to, loď cestou do Ríma stroskotala a tak nechtiac strávil zimu na Malte. Na Pavlovom príklade vidíme, že sa vydal do Jeruzalema, aj keď bol varovaný Duchom Svätým, že bude zatknutý. Rovnako nedbal na varovanie priateľov, ktorí ho pred plavbou varovali. Ale pretože sa nedal prehovoriť, prestali naliehať a povedali: "Nech sa stane vôľa Pánova.“ (Sk 21:14)

Poučením z Pavlovho modlitebného zápasu pre nás má byť, že sa máme modliť za všetkých okolností a máme byť pripravení prijať Božiu odpoveď, nech nám príde vhod alebo nie.

James Boice v poznámkach k listu Rimanom poukazuje na niektoré dôvody, prečo niekedy zostávajú aj tie najlepšie mienené modlitby nezodpovedané. Prvý dôvod môže spočívať v tom, "že nás Boh chce naučiť, že v službe nie sme takí dôležití, ako si myslíme." Pavol chcel ísť do Ríma, aby poslúžil veriacim, ale oni sa zaobišli aj bez neho. Druhý dôvod, prečo Boh neodpovedá na naše modlitby je možnosť, "že má s nami iné úmysly a pripravuje nás na iný druh služby, kde nás chce použiť." Ak Boh nevypočúva vaše modlitby, nedajte sa odradiť a slúžte tam, kde sa práve nachádzate! Ktosi poznamenal, že keby Pavol nemusel prekonávať všetky prekážky, ktoré mu Boh postavil do cesty, zrejme by list Rimanom nikdy nenapísal. Boh Pavlovu skúsenosť použil k tomu, aby sa jeho vzťah k Rimanom ešte viac prehĺbil.

Z tejto skutočnosti vyplýva niekoľko zásad pre efektívnu službu:

A. Atmosféra efektívnej služby musí byť plná opravdivosti a vrelého osobného vzťahu. Preto sa Pavol toľko usiloval o nadviazanie osobného kontaktu s ostatnými veriacimi.

B. Cieľom efektívnej služby je, aby ostatní veriaci stáli pevne vo viere, aj keď ich budú sprevádzať ťažkosti a skúšky. Preto kladieme dôraz na vzájomnú úctu a lásku k svojmu Stvoriteľovi.

C. Tretia oblasť efektívnej služby sa týka duchovných darov. Pavlov dar vyučovania a správny výklad učenia o ospravedlnení vierou mal napomôcť novým veriacim, aby si osvojili základné pravdy viery.

D. Duchovné dary efektívnej služby sú určené pre vzájomné povzbudenie. Pavol kladie dôraz na to, že duchovné dary slúžia všetkým. Nejde o jednostranné povzbudzovanie, ale o vzájomné povzbudenie. Pavol sa teší, že bude môcť byť povzbudený ich vierou.

E. Výsledkom efektívnej služby je vždy ovocie. Apoštol Pavol sa tešil na novoobrátených, ktorí prišli k viere skrze jeho službu. Veril, že skrze jeho službu a následné vyučovanie učeníkov budú oslovení ďalší, aby spoločne oslávili Boha Otca.

Na záver dovoľte dve otázky na zamyslenie:

1. Ako vieme, že máme v modlitbách pokračovať, keď sa zdá, že Boh neodpovedá?

2. Všetky metódy kresťanskej služby nie sú v Biblii popísané. Ako spoznáme, ktoré sú prijateľné a ktoré nie?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345