Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ DEVIATY

JEREMIÁŠ 29:4-14
4 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. 6 Berte si ženy a ploďte synov a dcéry, žeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry, aby plodili synov a dcéry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. 7 Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. 8 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, nedajte ani na svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Neposlal som ich — znie výrok Hospodina. 10 Takto totiž hovorí Hospodin: Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto. 11 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina — sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom. 14 Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina — zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil — znie výrok Hospodina — a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. 

UVÄZNENIE/OBMEDZENIE AKO VÝZVA

Ken Deal zavŕšil vo veku 86 rokov viac ako 3 dekády dobrovoľnej služby vo väznici poslednou nedeľnou kázňou. Jeho posolstvo väzňom bolo o službe Pánovi počas výkonu trestu. Mnohé z príkladov, ktoré použil, pochádzali od väzňov odsúdených na doživotie. Na mieste, z ktorého chce každý odísť, ich povzbudzoval, aby rástli a zdieľali evanjelium Ježiša Krista s ostatnými.

Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2 PETRA 3:18

Potom ako ľudia z Judei boli vzatí do zajatia kráľom Nabuchodonozorom a deportovaní do Babylonu pre svoje neposlušnosť Bohu, prorok Jeremiáš im poslal toto posolstvo od Pána: „Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Berte si ženy a ploďte synov a dcéry, žeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry, aby plodili synov a dcéry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa!” (Jeremiáš 29:5-6).

Možno dnes čelíme obmedzujúcim okolnostiam. Bez ohľadu na to, či sú dôsledkom nášho zlyhania alebo nemajú nič spoločné s naším pochybením, môžeme cez ne prejsť alebo hľadať silu od Boha „prerásť“ cez ne (dokázať ich prekonať). Výzvou / náročnou úlohou každého uväznenia / obmedzenia je radšej rásť než upadať, zväčšovať sa a nie zmenšovať. Pánov zámer je dať nám „budúcnosť a nádej“ (v.11).

David McCasland

Pamätajme si :
Obmedzená situácia môže dať duši šancu rásť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345