Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ ÔSMY

LUKÁŠ 17:11-19

11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. 12 Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už ďaleko zastali 13 a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami! 14 Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli očistení. 15 Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. 16 Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. 17 Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? 18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha? 19 A jemu povedal: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. 

PREČO PRÁVE JA

Pred niekoľkými rokmi sa mladý problémový muž menom Tim obrátil ku Kristovi. O niekoľko dní som bol požiadaný, aby som mu pomohol nájsť dobrý zbor, a tak nakoniec začal navštevovať ten môj.

Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. LUKÁŠ 17:15

Hoci Tim neustále bojoval s niektorými svojimi bývalými návykmi, jedna jeho črta zostávala nezmenená – jeho láska k Spasiteľovi.
Jednu nedeľu po zhromaždení Tim utekal ku mne vyzerajúc akosi zmätene. Nariekal: „Prečo práve ja? Neustále sa sám seba pýtam, prečo práve ja?” Och, nie, pomyslel som si, upadol do sebaľútosti. Potom s vystretými rukami pokračoval: „Zo všetkých ľudí na svete, ktorí sú lepší a múdrejší ako ja, prečo si Boh vybral mňa?” A potom radostne tlieskal rukami.

Častokrát som počul mnoho ľudí, vrátane mňa samého, sa pýtať „Prečo práve ja?” počas ťažkých časov. Ale Tim je prvý, ktorého som počul pýtať sa túto otázku v súvislosti s Božím požehnaním. Mnohí spoznali Krista v tú istú noc ako Tim, ale rád by som vedel, koľkí z nich sa pokorne pýtali „Prečo práve ja?” Pýtajme sa to často!

Joanie E. Yoder

Pamätajme si:
Vďačnosť by mala byť trvalým postojom a nie občasnou príhodou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345