Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ DRUHÝ

MATÚŠ 19:16-26
16 Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? 17 Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je Dobrý! Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. 18 A ktoré?, opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevydáš krivé svedectvo! 19 Cti svojho otca a svoju matku! A: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 20 Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? 21 Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. 22 Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. 23 Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. 24 Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. 25 Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase: Kto potom môže byť spasený? 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.

JEŽIŠ DOKÁŽE NEMOŽNÉ

Ako mnoho iných detí, aj ja som mal svoju obľúbenú knihu detských riekaniek. Pamätám si hlavne jednu z nich s názvom Humpty Dumpty – postavička, ktorá bola zobrazená ako veľké stvorenie v tvare vajca s namaľovanou tvárou a tenkými rukami a nohami, šťastne si sediaca na vysokom múre. Potom spadla a rozbila sa na márne kúsky.

Bohu je všetko možné. MATÚŠ 19:26

Ako dieťa som cítil beznádejnosť situácie, kedykoľvek som čítal, že už ho viac „nemohli dať dokopy“. Už v detstve som spoznal Krista ako môjho Spasiteľa a Pána. Zažil som ho ako veľkého Hrnčiara, ktorý vedel dať dokopy roztrieštené kusy môjho života ako aj životov iných. V mojej službe som zažíval radosť, keď som videl mnoho ľudí obnovených v Kristovi. V dôsledku toho som pridal jeden verš do detskej riekanky o Humpty Dumpty: „Čo kráľove kone a kráľovi muži nedokázali urobiť, Kráľ dokázal!“

Cítiš sa dnes rozbitý a zlomený? Pamätaj, že nikto nie je bez nádeje a Božej záchrannej pomoci. Ježiš povedal: „Bohu je všetko možné“ (Matúš 19:26).

Keď sa zlomené kusy života zdajú byť beznádejne neopraviteľné, nevzdávaj sa. Máme Kráľa, ktorý vie dať ľudí znova dokopy.

Joanie E. Yoder

Zamapätajme si:
Nikto nie je bez nádeje, koho nádej je v Bohu 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345