Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ PRVÝ

2 KORINŤANOM 5:12-21 (Ekum. preklad)

12 Nechceme sa vám opäť odporúčať, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália vonkajším zdaním, a nie tým, čo je v srdci. 13 Keď sme boli vo vytržení, bolo to medzi Bohom a nami, keď sme pri zmysloch, je to pre vás. 14 Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za šetkých, všetci zomreli. 15 A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. 16 Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. 17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 18 To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. 19 Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. 20 V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

Premena

Život Chrisa Simpsona bol ovládaný nenávisťou. Potom ako s manželkou stratili svojho prvorodeného syna, zostal zmätený a nahnevaný. Svoj hnev zameral na rôzne etnické skupiny a na telo si dal vytetovať nenávistné tetovania.

Raz začul, ako jeho syn napodobňuje jeho nenávistné
správania. To bol deň, kedy vedel, že sa musí zmeniť. Pozrel si kresťanský film o odvahe a začal chodiť do cirkvi. O mesiac neskôr bol pokrstený ako nasledovník Ježiša Krista. Chris Simpson je teraz novou osobou, ktorá nemá nič spoločné s nenávisťou.

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2 KORINŤANOM 5:17

Apoštol Pavol vedel niečo o tomto druhu hlbokej premeny. On prenasledoval tých, ktorí nasledovali Ježiša (Skutky 22:4-5; 1 Korinťanom 15:9), až kým osobné stretnutie s Kristom (Skutky 9:1-20) toto všetko zmenilo. Táto skúsenosť spôsobila, že musel prehodnotiť svoj život vo svetle Ježišovej dokonalej obete na kríži a taktiež z neho urobila nového človeka. Starý poriadok hriechu, smrti a sebectva bol preč a prišiel nový začiatok, nová perspektíva a nová cesta života. Nasledovanie Ježiša nie je len obrátenie
nového listu; je to začiatok úplne nového života pod vládou nového Majstra.

Marvin Williams

Zapamätajme si:
Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.
2. List ap. Pavla KORINŤANOM 5:17

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345