Loading Player...

Náš poslucháč nám položil veľmi úprimnú otázku: Prečo moja teológia nemení môj život? Alebo prečo ma nemení tak rýchlo, ako by som chcel?


Pozerajte sa a nechajte sa meniť

Odpoveď: Úplne súhlasím s tým, že city prevládajú v našom myslení a myseľ je podriadená citom, aby naše city neboli iba emóciami, ale skutočným ovocím poznania. Boh si nectí emócie založené na klamstve. Je oslavovaný iba emóciami, ktoré sú zakorenené v pravde.

Je tu praktická otázka: Veľa ľudí má dobré poznanie a predsa sa nenechá zmeniť. Poznáte teológiu milosti a predsa ste aj tento rok rovnako mrzutí, ako vlani. Čo sa deje? Poznanie vedie k správnym pohnútkam a konaniu, ale nie u každého rovnako rýchlo, alebo nie hneď, alebo niekedy vôbec nie. Diabol pozná Božiu teológiu a nenávidí ju celú. Je možno pravovernejší, ako väčšina z nás, ale nemôže to zniesť. Dôvodom je, že ju nepozná ako slávnu. Nepozná ju ako krásnu.

Poznať niečo správne neznamená iba ovládať teologické doktríny a poznať správne citáty v Biblii, ale aj vedieť aplikovať text 2.Kor. 3:18:

„Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.“

Z toho vyplýva, že závoj je odhaľovaný Duchom Svätým. Je to milosť, ktorá dvíha zatemňujúci závoj, takže teraz môžeme vidieť množstvo ohromujúco slávnych a krásnych vecí o Bohu. A práve ich krása nás mení: hľadiac na Božiu slávu sa meníme.

'Otvor mi oči'

Minule sa ma študenti na seminári spýtali: "Sme tu študenti s akademickými znalosťami. Čo môžeme urobiť, aby sa z nás nestali len akademicky sa vyjadrujúci teológovia, ktorí všetkému rozumejú a pritom to nikoho nezmení ani mu to nepomôže?"

Najpraktickejšia vec, ktorú vám môžem povedať, je, aby ste sa počas štúdia od rána do večera aspoň každých desať minút modlili, aby to Boh nedopustil a aby sa vám zjavil ako krásny a úžasný v tej časti Písma, o ktorej práve premýšľate, alebo v teologickom probléme, na ktorom pracujete. Pros ho o to znova a znova: "Otvor mi oči, aby som videl podivuhodné veci z tvojho zákona" (Žalm 119:18). Otvor mi oči. Práve teraz na to hľadím, ale nič sa nedeje. Prosím ho: "Otvor mi oči." Pretože potrebujem vidieť nielen pravdu, ale aj krásnu pravdu, slávnu pravdu, a to je to, čo ma mení. Takže modlitba, je kľúčom k tomu.

Krása v uctievaní.

R. C. Sproul povedal: "V modlitbe je potrebné, aby sme vnímali Boha ." V jednej veci vo svojej službe, kde sa cítim osamelý je to, že som našiel tak málo ľudí, ktorí majú vášeň pre objavovanie krásy Boha. Boh je základom dobra, pravdy a krásy. Tieto tri veci môžu byť odlišné, ale radšej ich nikdy neoddeľujte. Nestačí len pochopiť pravdu; musíme vidieť aj jej nádheru. Musíme vidieť jej dobro.

Naše uctievanie má byť zamerané na Božiu nádheru a na jeho svätosť. Boh zašiel v Starej zmluve do takých extrémov, aby sprostredkoval tento princíp krásy v srdci, ktoré ho uctieva. To je jeden z nedostatkov nášho kresťanstva, že si zrejme myslíme, že jediná vec, ktorá je cnostná, je šedivosť a od krásy sa musíme odpútať. Ale všetko, čo je krásne, dokonca aj obrazy namaľované pohanmi, upozorňujú na Boží charakter, pretože všetko krásne svedčí o ňom, pretože on je zdrojom krásy.

A táto krása nie je len v oku pozorovateľa. Je v charaktere a bytí samotného Boha. Keď o tom hovoríme, rozochvieva to moje srdce, pretože musíme vidieť, aká krásna je pravda a aký krásny je Boh pravdy.

Myslím si, že lákadlom ku hriechu je to, že hriech sľubuje potešenie. To je ten zlý druh potešenia. Nikdy však potešenie neprináša. A práve v tom spočíva jeho veľký podvod. Myslíme si, že nemôžeme byť šťastní, ak nehrešíme. Hriech môže byť príjemný na určitý čas z istého pohľadu. Ale nikdy nemôže byť radostný - nikdy. Nemôže prinášať radosť, pretože nie je krásny. Je škaredý. A nás to napriek tomu láka. Našou základnou vlastnosťou je uprednostňovať tmu pred svetlom.

Žijeme vo svete, ktorý bol poznačený, vandalsky poškodený. Božia sláva je všade v kráse stvorenia. Celý svet je plný jeho slávy. My sme však túto slávu vandalsky zničili.

Únik pomocou zasľúbení.

U Matúša 13:44 Ježiš hovorí:

"Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole.“

To je základný princíp toho, ako sa oslobodiť z otroctva sveta, hriechu a diabla. Ak vidíš kráľovstvo a Kráľa ako poklad, ktorý je cennejší ako hodinky tvojho starého otca, tvoje auto, tvoj počítač, tvoje knihy, tvoja sláva a čokoľvek iné, potom sa to všetko stáva odpadom a ty si oslobodený.

Predtým to malo obrovskú moc. Držalo ťa to v rukách. Hriech ponúka moc rozkoše. A Biblia túto moc láme mocou nadradeného potešenia. Ničí jeho koreň.
„Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť.“ (2. Petra 1:3-4)

Ako uniknúť pred skazou vo svete? Privlastnením si vzácnych a veľkých zasľúbení o Božej sláve a dokonalosti. Hlavnou myšlienkou v 2.Petrovom liste 1:3-4 je takýto: Únik pred skazou prichádza prostredníctvom vzácnych Božích zasľúbení.

Myslím si, že čím viac prenikáme do hĺbky a krásy svätosti, tým viac nás uspokojuje - naozaj, naozaj uspokojuje -, a tým viac nás oslobodzuje od pornografie, od rozkoše sveta a horkosti, ktorú si chceme udržať, a od strachu z človeka.

Ktosi sa raz spýtal: "Ako najľahšie dostať vzduch hriechu z pohára?" Niekto by odpovedal: " Mali by ste naň nasadiť vysávač a vzduch z neho vysať. Nie, jednoducho do pohára nalejte vodu. Ak chcete dostať vzduch z pohára, jednoducho ho naplňte vodou, ktorá vzduch z pohára vytlačí. Takýmto spôsobom by som chcel do života ľudí vliať svätosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345