Loading Player...

Často sa na nás ľudia obracajú s otázkou: Ako nájdem dobrý miestny zbor? Podľa akých kritérií sa mám rozhodnúť pre výber správnej cirkvi? Čo by ste im poradili?


Poďme sa najprv venovať tejto poslednej otázke. Vo všeobecnosti by som povedal, že preferencie za ktorými nestojí žiadna priama biblická orientácia môžu byť oprávnenou súčasťou vášho rozhodnutia do akého spoločenstva chodiť. A takýmito preferenciami mám na mysli veci ako malý kostol či veľký, meditatívne alebo spontánne spoločenstvo, formálne alebo neformálne, tradičný alebo moderný súčasný, organ alebo gitara s bicími, lavice alebo stoličky, bohoslužba o desiatej alebo o jedenástej, večerná bohoslužba alebo bez večernej bohoslužby a tak ďalej.

Všetci máme svoje preferencie v takýchto veciach, a ak sú formované Božím slovom a sú podriadené dôležitejším biblickým veciam, potom by bolo podľa mňa dobré, keby vás viedli pri vašom procese rozhodovania.

Dovoľte mi ale odbočiť k dôležitejším veciam a spomenúť deväť krokov, ktoré by ste mohli urobiť pri hľadaní domáceho zboru. Netýka sa to len vašej situácie, platí to aj v širšom meradle, ale myslím, že sa to bude vzťahovať aj na vašu situáciu.

1. Kráčajte za Bohom

Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch! Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň...
Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svojej ceste. (Žalm 25:4-5, 8-9)

Hospodin vás miluje a potešil by sa, keby ste boli v zdravom zbore so všetkými vašimi darmi, ktoré môžete využiť. Máte dobrý dôvod veriť, že túto modlitbu zo Žalmu 25 vypočuje.

2. Ujasnite si svoje presvedčenie

Využite toto obdobie hľadania a obnovte si svoje vlastné biblické chápanie toho, čo je zdravý zbor, aby ste sa uistili, že vaša predstava je naozaj plne biblická. Odporúčame knihu Marka Devera „Zdravá cirkev“ (vyd. Porta libri, 2018), aby ste si nanovo ujasnili, čo hľadáte.

3. Pýtajte sa

Porozprávajte sa s ľuďmi, ktorých poznáte v meste alebo ktorí poznajú mesto. Osobné odporúčania sú pravdepodobne najspoľahlivejším zdrojom informácií, ak sú títo ľudia dôveryhodní. To je podľa mňa dôveryhodnejšie ako krátke dojmy z jednodňovej návštevy zboru.

4. Hľadajte na internete

Dnes máme oproti predchádzajúcim generáciám obrovské výhody vďaka internetu. Vyhľadajte si na internete zbory a preštudujte si ich webové stránky. Nezakladajte si na tom, aká je ich webová stránka prepracovaná. Najlepšie zbory môžu mať slabé webové stránky, ale vy chcete informácie, nie dojmy.

Samozrejme, takéto vyhľadávanie nestačí. Nezakladajte svoj výber na takomto hľadaní. Na Googli sa môžete dostať k rôznym informáciám a vystavujete sa riziku vážnych chýb. Môžete ísť na kresťanský webový portál a tam hľadať vhodný zbor. To by bolo dobré východisko, možno lepšie ako len niečo napísať do Googlu, ale aj to môže byť užitočné.

5. Zhodnoťte vedenie zboru

Hľadajte zbor s určitým druhom vedenia a dobrým začiatkom je 1.Petra 5:2-4:

„Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne! Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu...“

Hľadajte radostných pastierov, ktorí radi slúžia druhým.

„Nie pre hanebný zisk, ale ochotne...“

Hľadajte pastierov, ktorí nemilujú peniaze, ktorých život je jednoduchý a ktorí očividne túžia robiť prácu, a keby mohli, robili by ju aj bez mzdy.
„Nie panovačných nad tými, ktorých máte na starosti, ale buďte príkladom pre stádo.“

Hľadajte pastierov, ktorí sú pokorní. Netúžia po moci. Riadia sa Ježišovými slovami - ak chceš dobre viesť, musíš byť služobníkom všetkých (Mar.9:35) - a motivujú svojím príkladom.

6. Hľadajte lásku

Hľadajte cirkev s určitým typom ľudí. V 1. Liste Jána 3:14 sa píše: „Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, zostáva v smrti.“

Členstvo by malo byť pre znovuzrodených. Ako spoznáte ľudí, ktorí sú znovuzrodení? Ján hovorí, že milujú ostatných veriacich. Cítiš nejakú exkluzivitu, ktorá od seba odháňa veriacich rôznych rás, veriacich rôznej ekonomickej úrovne, veriacich rôzneho vzdelania? Cítiš nejaký postoj, ktorý je cudzí znovuzrodenej láske?

Po tom, čo Peter v 1. Petrovom liste 5 opísal, akých vodcov by mal mať zbor, pokračuje opisom ľudí:

„Oblečte sa všetci do pokory voči sebe navzájom. . . . Pokorte sa... pod mocnú Božiu ruku... a všetky svoje starosti zverte jemu, lebo on sa o vás stará.“ (1. Petra 5:5-7)

Hľadajte teda cirkev, ktorá je milujúca, a hľadajte cirkev, ktorá je pokorná a ktorá svoje starosti vkladá na Boha.

7. Skúmajte učenie

Obráťte svoju pozornosť na učenie. Hľadajte zbor, ktorý sa nehanbí za žiadne učenie v Biblii. Nechoďte do zboru, ktorý sa bojí, že sa nepáči ľuďom, ktorí sú viac formovaní kultúrou ako Písmom. Jedným zo spôsobov, ako to otestovať, sú otázky mužskosti a ženskosti - otázky sexuality - pretože to je v dnešnej dobe horúca a kontroverzná téma. Čo učia? Čo učia vo veciach úloh mužov a žien a sexuality? Učia celú Božiu pravdu, považujú celé Písmo za neomylné Božie slovo?

8. Snažte sa slúžiť

Potom sa pýtajte: Mohli by ste slúžiť v tejto cirkvi? Uvažujú v tom zmysle, že ľudia sú služobníkmi a pastieri pripravujú svätých na dielo služby (Efez. 4:12)? Nechcite byť len obyčajným vysedávačom v lavici.

9. Hľadajte vážnu radosť

Pýtajte sa: Je duchom života tohto zboru vážna radosť? Sú to ľudia, ktorí sa naučili trpieť z Božej milosti a nestali sa zatrpknutými, zabudnutými alebo naivnými? Vedia byť "smutní, ale vždy sa radujúci" (2.Kor. 6:10)? Sú úprimní vo svojich problémoch a vo svojom utrpení?

Toto sú kroky, ktoré by som urobil. Určite sa nemusia udiať v tomto poradí. Skončil by som tam, kde som začal. Nezačínajte len jednou modlitbou; každý krok sýťte modlitbou a Boh vás bude viesť.

„On vedie pokorných k tomu, čo je správne, a pokorných učí svojej ceste.“ (Žalm 25:9)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345