Loading Player...

Otázka: Rozhodol som sa systematicky prečítať Bibliu podľa vášho plánu. Nikdy predtým som nič podobné nerobil. Čo by ste mi poradili? A aké prekážky musím očakávať, aby som to zvládol?"


Nuž, amen a chváľte Boha za to, čo ste sa rozhodli urobiť. Mali by ste byť z vášho rozhodnutia nadšený a zároveň vystrašený.

Prečo? Apoštol Pavol povedal, že čítať máme preto, že Biblia je inšpirované božie slovo, ktoré nás učí, "aby bol Boží človek dokonalý " - alebo „bol pripravený na každý dobrý skutok". K tomu patrí aj čítanie Biblie (2.Timoteovi 3:16-17). Musíte čítať, aby ste sa pripravili na dobrý skutok. Áno, je to v poriadku, ak vás čítanie Biblie desí.

Čítanie Biblie je zastrašujúce

Čo by ste teda mali očakávať? Dovoľte mi, aby som uviedol tri negatíva, ktoré vás odradia, a deväť pozitív, ktoré vás povzbudia k čítaniu.

1. Očakávajte prekážky.

Satan nenávidí Božie slovo a bude vás znechucovať, zaslepovať, rozptyľovať, nudiť. Bude bojovať zo všetkých síl, aby vás od toho odradil.
Preto sa modlite, bojujte a proste Boha, aby všetky veci, ktoré sa Satan snaží urobiť, obrátili proti nemu. Aby ste boli silnejší bojovník, ako je on. Proste Boha, aby udržal vaše srdce naklonené pre prijímanie jeho Slova, odstránil vašu slepotu, udelil vám dar sústredenia namiesto rozptýlenia a dal vám vzrušenie z čítania namiesto nudy. Môžete však očakávať jeho vytrvalý odpor.

2. Očakávajte, že budete šokovaní.

Pohoršenie z množstva hriechu a jeho názorné opisy, ako aj hrôzy Božích súdov a zlyhania Božieho ľudu sú v Biblii desivé. Biblia je ohromujúco názorná a pravdivá v opise nášho hriechu aj Božieho dych vyrážajúceho súdu nad hriechom.
Ak máte k Biblii aspoň trochu sympatie, budete zdesení z toho, keď uvidíte, ako Boh trestá hriech v tomto svete. Očakávajte, že vaše názory na človeka a Boha budú rozmetané, a to v dobrom slova zmysle – budete z toho šokovaní.

3. Očakávajte, že budete zmätení.

A môžete to očakávať z troch dôvodov:

1./ Boh skrýva mnohé veci, ktoré by sme chceli vedieť. V Deut. 29:29 sa hovorí: „Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, ale veci zjavené naveky patria nám a našim synom, aby sme plnili všetky slová tohto zákona!“. Takže sú veci, ktoré budete chcieť vedieť, ale Boh hovorí: "Nie, to je moja vec, nie tvoja." A tak sa stane, že sa o nich nedozviete.

2./ To, čo zjavil, je často ťažké pochopiť. Apoštol Peter to povedal na rovinu v 2. Petra 3:15-16:
" A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné Písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu.“
V Pavlových listoch sú niektoré veci, ktoré sú ťažké na pochopenie - veci, od ktorých by sme nemali očakávať, že im ľahko porozumieme. Preto budeme občas zmätení.

3./ A tretí dôvod, prečo budete zmätení je ten, že Kristus dal cirkvi učiteľov. Zamysleli ste sa niekedy nad tým? V Novej zmluve nedal len Bibliu a nepovedal: "Teraz už nepotrebujeme žiadnych učiteľov, pretože máme Bibliu - máme Ducha Svätého - takže v cirkvi nemusia byť učiteľmi žiadne ľudské bytosti." To neurobil. Povedal, že v každom zbore by mali byť starší. Títo starší musia byť schopní učiť, čo znamená, že ľudia potrebujú vysvetlenia toho, čo je zaznamenané v Biblii. A učitelia sú povolaní na to, aby zjaveným veciam rozumeli a pomáhali druhým. Takže ak nie ste jedným z týchto učiteľov a ak nie ste Boh, narazíte v Biblii na mätúce veci, pre ktorých vysvetlenie budete potrebovať pomoc od iných ľudí.
Takže dôsledky týchto troch vecí sú nasledovné: Modlite sa za osvietenie mysle. Premýšľajte nad textom a študujte ho. Dávajte si dokopy veci, ktoré si môžete dať dokopy. A to, čo si neviete dať dokopy, odložte na poličku pre neskoršie štúdium a pokračujte ďalej. Ak sa zahltíte tým, čomu nemôžete porozumieť, nikdy nedokončíte čítanie na daný deň. Takže to sú moje negatíva.

Požehnania z čítania Biblie

A tu je deväť pozitív. Prejdeme ich len veľmi, veľmi stručne. Je to deväť požehnaní, ktoré môžete očakávať z čítania Biblie.

1. Očakávajte, že sa vaša viera prehĺbi a posilní.

V liste Rimanom 10:17 sa píše: "Viera pochádza z počutia a počutie z Kristovho slova." Alebo takmer to isté: Očakávajte, že vaša viera v Boha sa stane neotrasiteľnejšou, pretože v Rim. 15:4 sa píše, že všetko v celej Biblii je napísané pre našu nádej.

2. Očakávajte, že Boh bude vo vašom živote konať dôsledné a oslobodzujúce dielo.

Pretože Ježiš povedal: "Spoznáte pravdu," - keď budete čítať moju Bibliu, spoznáte pravdu - "a pravda vás oslobodí" (Ján 8:32).

3. Očakávajte novú silu v boji so satanom.

Pretože Ježiš porazil satana na púšti Písmom. Citoval diablovi Písmo a diabol pred ním neobstál (Mat. 4: 1 - 11). Neobstojí ani pred vami. Je to klamár. Je to podvodník. Nemôže zniesť pravdu. Keď si naplníte myseľ jeho pravdou, budete môcť byť udatnejším bojovníkom proti satanovi, ako ste si kedy mysleli.

4. Očakávajte hlboké, posväcujúce Kristovo dielo vo svojom živote.

Pretože v ev. Jána 17:17 sa Ježiš modlí: "Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda." Posväť ich v pravde.

5. Očakávajte, že sa stanete milujúcejším človekom voči ľuďom okolo seba.

Pretože Pavol sa vo Filipským 1:9-11 modlí:

„....aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.“
A v 1.Timoteovi 1:5 hovorí, že cieľom jeho vyučovania - teda cieľom Biblie - je "láska... z čistého srdca" - teda zjednocujúca láska k ľuďom, ktorá rastie vo vašom srdci, keď sa ponoríte do celého obsahu Písma.

6. Očakávajte, že aj keď ste spasení, budete pokračovať v upevňovaní sa v ňom prostredníctvom Písma.

Väčšina ľudí na to nemyslí. V 1. Timoteovi 4:16 sa hovorí:
"Dávaj pozor na seba a na učenie. Vytrvaj v tom, lebo tým zachrániš seba i svojich poslucháčov."
Biblia je Božím prostriedkom, ktoré slúži k našej záchrane.

7. Očakávajte radosť - veľkú radosť, neochvejnú radosť - ktorú svet nepozná.

Pretože Ježiš povedal: "Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola plná." (Ján 15:11). Vnorte teda korene svojej mysle a svojho srdca do Biblie a vaša radosť sa stane nezničiteľnou.

8. Očakávajte, že sa stretnete s Bohom.

Stretnete sa s Bohom, nielen s pravdami o Bohu. Očakávajte, že sa stretnete s Bohom, pretože v 1. Sam. 3:21 sa píše: "Pán sa opäť zjavil v Šíle, lebo Pán sa zjavil Samuelovi v Šíle skrze Pánovo slovo." Zjavil sa Slovom a tak to robí stále. Zjavuje sa v svojom Slove. Očakávajte preto, že sa s ním stretnete.

9. Očakávajte, že uvidíte Kristovu slávu.

V 2.Kor.3:18 sa hovorí :
"Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.“

Ako vieme, že sa to deje v Biblii? Pretože ak sledujeme tok Pavlových myšlienok z kapitoly 3:18 po 4:4 a 4:6, hovorí o tom, ako vidíme Kristovu slávu. Vidíme ju vo svetle evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. A evanjelium je písomné rozprávanie príbehov alebo udalostí a vysvetľovanie ich významu vzhľadom ku Kristovej smrti a zmŕtvychvstaniu.

Takže milý poslucháč, budeme sa za teba modliť tak, ako sa modlil Pavol v 2. Tes.1:11-12. Povedal to takto:

"Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.“

Milý poslucháč, máš pred sebou veľké predsavzatie. Máš na srdci veľký úmysel. Buď statočný, daj Pánovi sľub, že ho dodržíš. Nebudeš to ľutovať!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345