Loading Player...

Je hriechom sledovať hriešne správanie na obrazovke? Nad touto témou sa zamýšľa náš poslucháč. Pýta sa: „Je vyslovovať Božie meno hriechom – napríklad ak vyslovíme PREBOHA! ? Výklad a uplatňovanie tretieho prikázania prinieslo v mojom detstve veľa konfliktov s mojím otcom. Obaja sme sa zhodli na tom, že vysloviť Božie meno nadarmo je vždy hriechom. V čom sme sa nezhodli, a stále sa nezhodujeme je to, či branie Pánovho mena nadarmo pri pozeraní filmu znesväcuje film, televízny program, hudobnú skladbu alebo akúkoľvek inú zábavu pre kresťana a teda by sa toho kresťan nemal zúčastňovať. Ako tínedžer som často hovoril, že môj otec je v tomto prípade zákonník, keď tak široko aplikuje tretie prikázanie aj na médiá. Argumentoval som mu tým, že zneužitím Božieho mena sa ako divák nemusím stotožňovať. Moja otázka teda znie: "Myslíte si, že je hriešne sledovať médiá, ktoré vyslovujú Božie meno nadarmo?"


Vlak zábavy

Tento vlak zábavy vyrazil zo stanice pred mnohými rokmi a rúti sa po trati čoraz šialenejšou rýchlosťou. A nemám na mysli len očividný fakt, že filmy a televízne programy už dávno opustili úctu voči Bohu a Desatore Božích prikázaní. Boh tam nielenže povedal: "Nebudeš brať Božie meno nadarmo " (2. Moj. 20:7), ale na inom mieste tiež povedal: "Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí, radšej vzdávajte vďaky." (Efez.5:4). Tiež je napísané: "Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť.“ (Efez. 4:29). Teda Božia norma je oveľa, oveľa vyššia ako iba "neberte Božie meno nadarmo". V liste Kolosanom 3:8 sa hovorí: „Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami."

Takže vlak neúcty k Božiemu menu dávno opustil stanicu. Nehovorím len o vlaku, ktorý opustil Boha; hovorím o tom, že aj kresťania sú v tomto vlaku. Väčšina kresťanov je dnes v tomto vlaku. Zdá sa, že na obrazovke v každom rohu každého vagóna hrajú takéto filmy a všetci sa na to pozerajú. Všetci sa pozerajú. Prečo? Pretože sú vo vlaku. Máme počítače, máme televízory, internet, máme veľkoplošné obrazovky na stene obývacích izieb, ktoré sú určené na pozeranie. Čo iné môžete robiť? Ste vo vlaku.
Takže si nerobím ilúzie, že to, čo tu poviem, bude mať veľký vplyv na vlak a na to, čo robíte vo vlaku. Mojou skromnou nádejou je, že pár ľudí by to mohlo pohnúť k tomu, aby zvážili, či sú dostatočne zásadoví a kontrakultúrni na to, aby si mysleli, že život plný radosti je možný aj bez toho, aby boli vo vlaku takejto zábavy.

Ste takí, ako to, čo vás baví.

Samozrejme, krátka odpoveď na túto otázku je, že nie je hriechom počuť Božie meno nadarmo. Boh ho počuje mnoho miliónkrát denne a vidí každý hriech spáchaný na tejto planéte, ten najnehoráznejší, najhrubší, najnespravodlivejší, najzločinnejší, najpoškvrnenejší - vidí ich všetky. A Boh nikdy nehreší tým, že ich vidí. Ježiš počul, ako sa Pánovo meno berie nadarmo; nazvali ho démonom: „Je posadnutý Belzebulom a mocou vládcu démonov vyháňa démonov.“ (Mk 3:22). O to však nejde.

Problémom je pôžitok z toho, že sa zabávame na hriechu. Zopakujem to: problémom je pôžitok z toho, že sa zabávame hriechom. Či už ide o hriech brania Pánovho mena nadarmo; alebo hriech nafúkanej, povýšeneckej arogancie, ktorá akoby prenikala všetkým; alebo hriech žiadostivosti, smilstva, cudzoložstva, neslušnosti a neskromnosti, ktorý je prakticky všadeprítomný; alebo hriech skresľovania ženskosti a mužskosti; alebo hriech neúcty k rodičom; alebo hriech opilstva; alebo hriech túžby po bohatstve, čo by sme podľa Pavla nemali robiť; alebo hriechy nečestnosti; alebo hriech ohovárania ; alebo hriech nevďačnosti voči Bohu. Nech ide o akékoľvek hriechy, otázka znie: Čo to vypovedá o našej duši, že sa nimi radi zabávame?

Ak poviete: "Mňa to nebaví. Nebaví ma, keď sa pozerám na hriechy v tomto príbehu. Zarmútia ma. Bavia ma iné pohľady na pravdy alebo dokonalosti v príbehu a spôsob, akým je príbeh podaný", tak by som povedal, že si úžasný človek, s čistotou a svätosťou oveľa väčšou, ako je tá moja. Ak sa dokážeš znova a znova uvoľnene pozerať, a byť spokojný so spôsobom inscenácie hriechov, ktoré nie sú považované za hriechy, dokonca sú glorifikované a v predstavení sa s nimi nezaobchádza ako s hriechmi, ale ako s prijateľnými a často výhodnejšími riešeniami ako so spravodlivosťou a zároveň sa týmito hriechmi nepoškvrňuješ ani nedeformuješ, si úžasný človek. Takúto svätosť by som si rád prial aj ja."

Túžba po svätosti

Ale pre väčšinu z nás to takto jednoducho nebude fungovať. Keď sme unavení a chceme sa odreagovať po náročnom pracovnom dni, usadíme sa k nejakému filmu, o ktorom dúfame, že bude minimálne urážlivý, hrubý alebo obscénny, a potom sa necháme vtiahnuť do napínavého alebo zaujímavého deja. A potom scéna za scénou zobrazuje názor, ktorý znevažuje Boha, vyvyšuje človeka, bagatelizuje hriech, znevažuje sex, ponižuje manželstvo, zosmiešňuje mužskosť a ženskosť, vysmieva sa spravodlivosti, obdivuje aroganciu. My, obyčajní kresťania, ktorí sa snažíme bojovať o svätosť, ktorí túžime po čistote srdca a po ovocí Ducha Svätého, jednoducho nebudeme schopní zabávať sa hriechom a formovať svoju myseľ týmto frivolným zábavným svetonázorom.

Ak rastiete vo svätosti a čistote srdca a mysle, ak vám to pomáha milovať Boha a pociťovať naliehavosť spasenia stratených; a ak vás to vedie hlbšie k modlitbe a k láskyplnej službe vo vašom zbore; a ak sa stávate odvážnejšími a silnejšími, aby ste sa postavili proti ničivým prúdom našej kultúry; a ak túžba po Božom slove rastie s väčšou vášňou vďaka vášmu pravidelnému vychutnávaniu filmov nasiaknutých hriechom - pretože sa tým nebavíte - potom v tom pokračujte.

Ale pokúste sa pochopiť, že pre niektorých z nás, ktorí poznáme rozdiel medzi snahou o svätosť založenej na milosti a zákonníctvom, je takýto prístup k zábave a horlivosti pre Boha cestou, ktorá nám nevyhovuje.

Naša horlivosť pre Boha a budovanie svätosti podľa evanjelia nerastie týmto spôsobom. Možno bola moja odpoveď na túto otázku zraňujúca. Chápem to, pretože náš priateľ sa pýtal či je hriešne pozerať filmy, v ktorých sa Božie meno berie nadarmo. A moja odpoveď znie: "Dávajte si pozor, aby vás to nepohltilo!"

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345