Loading Player...

Poslucháčka sa pýta: Žijem s neveriacim manželom. Kde sú hranice mojej podriadenosti voči nemu? Uverila som až potom ako som sa vydala. Prijímam biblické učenie, že môj manžel je hlavou rodiny. Čo by ste poradili ženám v tejto situácii?“


Výhra bez slov.

V Biblii je text ktorý bol napísaný práve pre vás. Prvý Petrov list 3:1-6 je napísaný pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich. Takže moja prvá rada by bola, aby ste sa tieto verše naučili naspamäť. Sú veľmi pozoruhodné. Milujem tie verše. Úprimne povedané, milujem ich ja, ako muž. Väčšinu textov, ktoré sú v Biblii napísané pre ženy, považujem za veľmi užitočné aj pre mužov. Toto miesto je jedným z nich.

Podobne, ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojím správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku: na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách, ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom; tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nijakého zastrašovania. (1.Petra 3:1-6)

Podstata textu spočíva v tom, že náš život je dôležitejší, ako naše slová. Píše sa tam, že ho možno získať "bez slova získali svojím správaním" (1.Pt. 3:1). Nemusíš vždy hovoriť svojmu manželovi o Ježišovi, pretože on musí vedieť, že si veriaca, aby sa obrátil . Takže musí poznať evanjelium žité tvojím životom.

Znamená to: "Nekárajte ho. Nehádajte sa s ním. Nekážte mu. Ale vo všetkej pokore,  tichosti a Božej bázni sa podriaďte svojmu mužovi. Nie napomínať kázaním, ale svedčiť životom. Váš život musí hovoriť toto: "Milujem ťa, lebo milujem Ježiša. Verím, že láska k Ježišovi mi pomôže lepšie milovať teba. On je v mojom živote prvý, ale to neznamená, že teba milujem menej. Tak to nefunguje, miláčik. Nefunguje. Budem ťa milovať viac, ak Ježiša budem milovať viac." Manželovi sa to môže zdať nepochopiteľné, ale musíte mu dokázať, že je to pravda.

Čo hovorí Ježiš, to platí

Žiť takýto život v dnešnej dobe je zložité, keď zneužívanie manželky je prvou vecou, na ktorú si ľudia pomyslia, keď sa hovorí o podriadenosti. Existuje však skutočný druh podriadenosti, ktorý z vášho manžela nerobí vášho absolútneho Pána. Tento text nemá zmysel, ak Ježiš nie je vaším Pánom nad manželom, pretože sa snažíte obrátiť manžela k Pánovi, ktorý je nad vami oboma. Ak sa usilujete obrátiť svojho manžela, zjavne ste sa nepodriadili jeho nesprávnym predstavám.

Premýšľajte o dôsledkoch tohto textu, čo znamená podriadenie sa a čo nie. Neznamená to, že vaša myseľ sa podriadi mysleniu neveriaceho, pretože ak by to tak bolo, stala by ste sa neveriacou. A text jasne hovorí: "Vytrvajte, vytrvajte!" Váš vzťah s Pánom je neotrasiteľný. Bez ohľadu na to, čo manžel hovorí, bez ohľadu na to, čo robí, tento vzťah je nemenný. Ježiš je vašim Pánom a vy chcete, aby váš manžel sa stal súčasťou tohto vzťahu. To je nemenné a v istom zmysle by sa dalo povedať, že v tomto sa manželovi nemôžete podriadiť.

Na úrovni poznania ste teda podriadená Ježišovi, nie tomu, čomu verí manžel, čo znamená, že podriadenie nie je v absolútnom zmysle "tento muž je môj pán - čokoľvek povie, to platí". Neplatí to. Platí to, čo povie Ježiš. Ale keď raz spočiniete v Ježišovi, zatúžite ho ukázať vášmu manželovi ako vášho vodcu – ako ste podriadená jeho vedeniu, a urobíte všetko, aby ste si toto vedenie ctili aj u vášho manžela a odovzdali do jeho rúk všetku iniciatívu , všetku ochranu, všetku starostlivosť.

To sú tri slová, ktoré podľa mňa značia byť hlavou. Chrániť túto ženu znamená, že za ňu zomriem, ak to bude potrebné. Ona je moja žena. Nikto okrem mňa ju nemôže mať a ja ju chránim pred všetkým, čo by jej mohlo ublížiť. Po druhé, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa postaral o jej potreby. Aj keby som bol zdravotne postihnutý a ona by sa musela o mňa starať, urobím všetko pre to, aby som zabezpečil jej potreby. Teraz sa rozprávam s mužmi, ale to je to, čo ona chce od svojho manžela.

Rozumné podriadenie sa

Myslím si, že existujú vhodné spôsoby, ako povedať neveriacemu manželovi „nie“. Ak od vás žiada robiť to, čo vedie k hriechu poviete: "Nemôžem. Mám ťa rada, ale myslím si, že to je zlé pre teba, zlé pre nás. Nemôžem to urobiť kvôli Ježišovi."

Pri všetkých textoch v Biblii, ktoré hovoria o podriadenosti - deti rodičom, manželky manželom, občania vládam a členovia cirkvi starším, tieto štyri skupiny - všetky vyjadrujú oprávnené požiadavky. Nie sú však absolútne. Nemusíte robiť všetko, čo vám povie vláda. Nerobíte všetko, čo povie nerozumný starší, ktorý opustil vieru. Nerobíte všetko, čo vám povedia rodičia, ak sa vás snažia presvedčiť, aby ste sa k nim nejakým spôsobom pridali a hrešili. Ježišove požiadavky sú absolútne, preto jemu patrí podriadenosť dieťaťa, manželky, občana aj člena cirkvi.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345