Loading Player...

Dnešná otázka je dosť neobvyklá. Netýka sa života na tejto zemi. Náš poslucháč sa pýta: „Budú mať niektorí ľudia v nebi viac radosti ako iní? V niektorých pasážach v Novej zmluve Ježiš akoby naznačoval, že pre niektorých ľudí bude deň súdu horší - dokonca horší ako pre obyvateľov Sodomy a Gomory alebo Týru a Sidonu (Mat. 10:12-15; 11:21-24). A v 2. Liste Petra 2:19-22 opisuje apoštol Peter ľudí, ktorí "poznali cestu spravodlivosti" a potom ju opustili. Peter im vysvetľuje, že by pre nich bolo "lepšie, keby ju nikdy nepoznali".


Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. (2.Petra 2:20-21)

Zjavenie 14:19 opisuje, že Boží nepriatelia sú zhromaždení a zmetení do 'lisu Božieho hnevu'. Zdá sa, že to nenecháva veľa priestoru pre delenie na tých zlých a menej zlých. Páči sa mi vysvetlenie o rozdielnych schopnostiach radovať sa v nebi, o tom, že najradostnejší v Božom kráľovstve budú tí najpokornejší. Úžasné. Ale deje sa niečo podobné aj pri Božom súde? Sú niektorí ľudia v pekle schopní vnímať väčšie utrpenia a zúfalstvo ako iní?"

"Sú schopní vnímať väčšie utrpenie?" Nečakal som, že otázka skončí touto vetou, ale je to fascinujúca a užitočná otázka. V Novom zákone sa vlastne nedozvedáme, akým spôsobom bude utrpenie pre niektorých väčšie ako pre iných. Ale určite sa hovorí, že v pekle budú stupne utrpenia.

Pre každého, kto tam príde, to bude nevýslovne hrozné miesto, bez akejkoľvek skúsenosti dobra, bez pohľadu na krásu, bez príjemných tónov, bez uspokojených túžob, bez naplnených nádejí. Tvrdenie, že existujú stupne utrpenia, nikomu neuľahčuje obraz beznádeje. Tí, ktorí vtipkujú, že by radšej boli v pekle, kde veselo popíjajú s kamarátmi, ako v nebi s nudnými svätými, strašným spôsobom nepoznajú realitu. Nie je to vtipné. Nebudú sa tam mať dobre a veselo.

Úrovne utrpenia

Hoci peklo bude pre všetkých neveriacich bez existencie dobra, pre niektorých to bude horšie. Dovoľte mi prečítať niekoľko textov. Toto je Lukáš 12:47-48:

Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať.

Je to len doplnenie na konci podobenstva, ale všetci vykladači Písma tvrdia, že poukazuje na väčšie či menšie muky v pekle.

Matúš 10:15 hovorí:
Z toho domu alebo mesta, kde vás neprijmú a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh. Amen, hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie sodomskej a gomorskej krajine ako onomu mestu.

Matúš 11:21-22:
Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. Avšak hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám.

Ľahšie a ťažšie znamená väčšie alebo menšie utrpenie.

Je tu ešte jeden text, Rimanom 2:4-5:

Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? V zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu.

Tento text je zaujímavý kvôli slovu „thēsaurizō“, ktoré znamená „ukladať“. Zvyčajne sa používa na zhromažďovanie, ako keď Ježiš hovorí: "Zhromažďujte si poklady v nebi" (Mat. 6:20). Tu je to slovo použité pre hnev. Je tam napísané: „V zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu.“ To znamená, že hnev si zhromažďujú, prikladajú k nemu stále viac a viac.

Máme si však zhromažďovať poklady v nebi tým, že deň čo deň konáme dobré skutky, ale títo ľudia robia pravý opak: zhromažďujú, odkladajú si čoraz viac hnevu - nie poklady požehnania, ale hnev pre seba v deň, "keď sa zjaví Boží spravodlivý súd" (Rim.2:5).

Päť dôvodov pre stupne utrpenia

V týchto štyroch textoch, ktoré som prečítal - a je ich ešte niekoľko -, vidím dva výslovne uvedené dôvody, prečo budú niektorí trpieť viac ako iní. Potom vidím tri zrejmé dôvody, ktoré vyplývajú z týchto dvoch výslovne uvedených dôvodov. Dovoľte mi vymenovať týchto päť dôvodov, prečo to bude tak, že niektorí budú trpieť viac ako iní.

1. Čím viac svetla máš, čím viac poznania máš, čím viac pravdy máš, tým horší je tvoj hriech a trest pri odmietnutí pravdy. Je to uvedené priamo v textoch.

2. Čím viac láskavosti ti Boh preukáže, nielen tým, že ti zjaví svetlo pravdy, ale napríklad aj tým, že ti dá mnoho nezaslúženého potešenia v tomto živote, tým ťažšia bude tvoja nevera a hriech a tým horší bude tvoj trest v pekle.

3. Ak odmietanie pravdy a láskavosti zhoršuje utrpenie v pekle, potom z toho vyvodzujem, že čím dlhšie to budete robiť, tým horšie to bude. Inými slovami, do hry vstupuje čas. Ak deň za dňom odmietate pravdu a láskavosť, čím dlhšie to bude trvať, tým horšie to bude.

4. Existujú druhy hriechov, ktoré sú ohavnejšie, ničivejšie, rúhavejšie ako iné, takže nielen množstvo hriechov v priebehu času veci zhoršujú, ale aj veľkosť hrôzy, ohavnosti a rúhania zvyšuje utrpenie.

5. Čím je väčšia arogancia, povýšenectvo,  vedomý vzdor a drzosť, tým bude väčší aj trest.

Ako reagujeme na hrôzu pekla

Čo by sme mali s týmito informáciami urobiť? Prečo nám to bolo povedané? Je to preto, aby sme mali pocit, že riziko nie je také veľké, alebo aby sme sa cítili lepšie, keď tam idú stratení ľudia? Aký to má zmysel? Čo by sme mali robiť? Všetkých týchto päť dôvodov nás posiela k Ježišovmu krížu a k Božej milosti, ktorá nám dáva odpustenie. Tu je spôsob, akým by sme mali vnímať každý z týchto piatich dôvodov.

1. Mali by nás urobiť ostražitými, aby sme nezneužili väčšie svetlo poznania pravdy. Komu je veľa dané, od toho sa bude veľa vyžadovať (Luk.12:48). Mali by sme sa snažiť, aby pravda, ktorá k nám prichádza, neprišla bez toho, aby nás pokorila, ale aby budovala našu vieru, zväčšovala našu lásku. Nepremárnite vzácne svetlo, ktoré vám Boh dáva vo svojom Slove.

2. Mali by sme byť ostražití, aby sme nezneužívali radosti tohto života, ktoré nám boli dané tým, že ich budeme milovať viac, ako Boha. Mali by sme ich vnímať ako znamenia, že Boh je láskavejší a lepší ako všetky potešenia dohromady.

3. Mali by sme ostražito bdieť nad každou uplynulou hodinou a dňom, aby sa v nich nehromadili hriechy, ale aby sa v nich hromadilo ovocie spravodlivosti. Každý deň je vzácnou príležitosťou investovať, ukladať poklady v nebi, nie hromadiť hnev v pekle.

4. Mali by sme ostražito bdieť, aby nás pýcha nepriviedla do arogancie, vzdoru a nepovedali si: "Na tom nezáleží. Boh nech si hovorí, čo chce."

Nakoniec záverečný citát od Jonathana Edwardsa. Ak chcete poznať niekoho, kto o pekle premýšľal, tak Edwards má niekoľko kázní na tému stupňov utrpenia. Dovoľte mi uviesť jeden jeho citát, ako príklad toho, ako vážne bral tieto veci. V kázni na text Matúš 5:22 povedal: "Zatratení v pekle by boli ochotní dať celý svet za to, keby mohli mať aspoň o jeden hriech menej vo svojom živote."

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345