Loading Player...

Dnešná otázky znie: Čo si máme myslieť o krste Duchom Svätým? Zdá sa, že táto otázka sa dá v Biblii vysvetliť rôznym spôsobom a môže znamenať odlišné veci pre každú denomináciu a cirkevné spoločenstvá.


Poslucháč sa pýta: Snažil som sa pochopiť a prijať 'krst Duchom Svätým', ktorý sa prejavuje najmä tým, že sa niekto smeje a váľa po zemi alebo dokonca omdlieva. Videl som, že niektoré spoločenstvá to robia a kladú veľký dôraz na tieto zážitky, ktoré sú mne dosť nepríjemné. Mohli by ste vysvetliť, čo Biblia myslí pod pojmom "krst Duchom", keď sa to týka jednak (1) našej počiatočnej skúsenosti spasenia, a potom (2) toho, či máme očakávať alebo vyhľadávať ďalšie krsty Duchom neskôr v kresťanskom živote?

Túžba zažiť prítomnosť Ducha svätého

Pentekostalizmus sa zvyčajne definuje ako hnutie v kresťanstve, ktoré považuje krst Duchom Svätým za druhú skúsenosť, zvyčajne po obrátení, ktorá sa vyznačuje hovorením jazykmi. Taký je stereotypný pohľad na to, čo letničný prejav Ducha svätého znamená. Je to však veľmi zjednodušené vysvetlenie.

Na túto tému bolo napísaných veľa kníh. V jednej z nich autor Allan Heaton Anderson ukazuje, že medzi globálnym letničným hnutím existuje oveľa viac rôznych chápaní Ducha Svätého a jeho pôsobenia, než by sme si mysleli.

To, čo je spoločné mnohým vetvám pentekostalizmu, nie je ani tak rôzny a odlišný pohľad na krst v Duchu, ale skôr silný dôraz na povahu skúsenosti prítomnosti Ducha v živote veriaceho.

Myslím si, že práve tento dôraz na povahu skúsenosti prítomnosti Ducha je dôvodom, prečo je toto hnutie také dynamické a účinné na celom svete. Ľudia všade túžia prežiť skúsenosť Ducha, a to nielen na základe biblického učenia, ale aj historických skutočností, ktoré si chcú osobne potvrdiť rozumom.

To je typický spôsob myslenia v západnom kresťanstve. Máme definované biblické doktríny, máme definované správania sa v cirkvi. Veríme doktrínam, správame sa podľa nich a usudzujeme, že ak patríme Bohu, má sa diať niečo nadprirodzené, ale nikto nič nezažíva. To je dôvod, prečo má pentekostalizmus taký úspech, aký má, pretože v tomto má pravdu. Majú pravdu, keď hovoria, že mať Ducha Svätého znamená prežívať jeho prítomnosť.

Dva rôzne výklady

Je dôležité, aby sme si objasnili význam biblických pojmov ako "krst v Duchu Svätom (alebo Duchom Svätým)", pretože ide o biblický pojem. Je súčasťou kresťanskej skúsenosti.

Chcem však povedať, že spôsob, akým Pavol používa tento výraz v 1.Kor. 12:13, a spôsob, akým Lukáš používa tento výraz (alebo Ježiš z informácie Lukáša v Skut. 1:5), nie sú rovnaké. To je môj základný predpoklad, aby sa zabránilo mnohým nedorozumeniam, ak by to ľudia prijali. Môžete si to overiť sami.

To znamená, že keď sa pýtame: "Čo znamená fráza "krst v Duchu Svätom (alebo krst Duchom Svätým)"?", musíme sa pýtať: "Hovoríš o Pavlovom použití alebo o Lukášovom použití tohto výrazu, ako citujú Ježiša? Nie sú v rozpore. Nehovorím, že je tu nejaký rozpor. Tvrdím, že používajú tie isté slová rôznymi spôsobmi. Používajú tú istú frázu rôznymi spôsobmi. Dovoľte mi, aby som každú z nich objasnil.

Prijatie Ducha pri obrátení

V 1. Kor.12:12-13 Pavol hovorí:
Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. (1 Kor.12:12-13)

Myslím, že takmer všetci sa zhodnú na tom, že Pavol tu chápe krst Duchom ako akt, ktorým nás Duch zjednocuje s Ježišom Kristom a jeho telom, cirkvou. Inými slovami, je to obrátenie, čím sa človek stáva kresťanom. To je to, čo znamená byť kresťanom: byť pokrstený Duchom Svätým , čím sme privedení k viere a sme zjednotení s Ježišom Kristom.

Zmocnenie Duchom

Nemyslím si, že Ježiš a Lukáš používajú tieto výrazy v Skutkoch 1: 4-5 práve takto. Takto hovorí Ježiš, ako ho cituje Lukáš:

Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: „Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“

Cituje Jána Krstiteľa z Lukáša 3:16, kde Ján hovorí:
Ale Ján všetkým odpovedal: „Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On [Ježiš] vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Nemyslím si, že Ježiš chcel povedať, že jeho učeníci sa pri tomto krste, na ktorý majú čakať v Jeruzaleme, obrátia z nevery na vieru. Myslím si, že Lukáš vidí apoštolov ako skutočne znovuzrodených veriacich ešte predtým, ako sa im stane tento sľúbený krst.
Lukáš končí svoje evanjelium opisom apoštolov pred skúsenosťou, na ktorú majú čakať a ktorá sa nazýva krst Duchom. V Lukášovi 24: 52-53 sa píše:
Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha.

Je tu skupina mužov, ktorí chválili a velebili Boha. Majú veľkú radosť. Vďaka Ježišovi velebia Boha. Nie sú to neobrátení učeníci, ktorí čakajú na znovuzrodenie krstom Ducha Svätého.

Žiadať o neustále naplňovanie Duchom
Čo teda myslí Ježiš v Skutkoch 1:5 a Lukášovi 3? Myslím, že keď hovorí, že „budete pokrstení Duchom Svätým“, myslí tým, že dostaneme mimoriadnu moc pre službu Kristovi.

Táto skúsenosť môže prísť v nezvyčajnom, rozhodujúcom zážitku po obrátení - za deň, týždeň, po roku-, po ktorom nasledujú ďalšie vyliatia alebo naplnenia alebo krsty Duchom pravidelne počas celého života. Táto skúsenosť môže prísť v samotnom okamihu obrátenia, po ktorom nasledujú celoživotné skúsenosti posilnenia v Duchu Svätom. Môže prichádzať rôznymi spôsobmi, naplneniami a požehnaniami počas celého života, ktoré sú jednoducho nepredvídateľné a rôzne.

Myslím si, že by bolo chybou obmedziť krst v Duchu Svätom, skrze Ducha Svätého alebo Duchom Svätým na druhú udalosť po obrátení. Aj keď ju možno zažijete, neznamená to, že je to normatívny spôsob, ako treba tento krst chápať. Myslím si, že druh naplnenia a posilnenia, ktorý dostávame pri takýchto skúsenostiach, je v kresťanskom živote potrebný znova a znova. Tieto skúsenosti nie sú rovnaké v každom období kresťanského života.

Myslím si, že je správne žiadať o nový krst. To je jazyk puritánov. To je jazyk Martyna Lloyda-Jonesa. To je aj môj jazyk, keď znova a znova pristupujem ku kazateľnici a snažím sa kázať. Hovorím: "Bože, potrebujem nový krst tvojím Duchom. Potrebujem nové pomazanie. Potrebujem nové naplnenie. Potrebujem nové vyliatie Ducha Svätého práve pre túto chvíľu."

Naplnený a zmocnený

Myslím si, že v knihe Skutkov apoštolov sú opísané rôzne spôsoby, ako sa Duch svätý prejavuje v rôznych situáciách . Pavol bol na Cypre a chystá sa hovoriť. Píše sa tam, že bol naplnený Duchom Svätým a dostal moc, aby sa vysporiadal s čarodejníkom Elymasom. (Sk.13:8-12):
Ale Elymas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel naňho zrak a povedal: „Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti! Neprestaneš vari prevracať priame Pánove cesty? A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.“ Vtom na Elymasa padlo šero a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku.

Myslím si, že práve o takejto veci hovoril Ježiš: "Chcem, aby ste poznali túto skúsenosť, keď sa vydáte evanjelizovať svet." Dovoľte mi uviesť štyri krátke dôvody, prečo si myslím, že Lukáš a Ježiš použili tento výraz práve takto.

Po prvé, Lukáš opisuje krst Duchom ako naplnenie. Výraz „naplnenie“ používa v Skutkoch 2:4: Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi.“
Ďalej hovorí: "Čakajte na toto naplnenie":
Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“ (Skut.1:4-5),
Pre neho sa tieto skutočnosti prekrývajú- naplnenie a krst. V celej knihe Skutkov pojem "naplnený Duchom Svätým" predstavuje opakujúcu sa skúsenosť v živote veriaceho, nielen jednorazovú skúsenosť.
Po druhé, Lukáš hovorí, že krst Duchom je naplnením zasľúbenia proroka Joela 2. Zasľúbenie z Joela sa naplní a vysvetlí v Skut. 2:16 a nasledujúcich veršoch.
Ide však o to, čo povedal prorok Joel: V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny.

Zasľúbenie z Joela 2 nie je novozmluvným zasľúbením nového narodenia. Je to zasľúbenie prorockej moci: budeš hovoriť s mimoriadnou mocou.
"Keď hovorí: 'Budete pokrstení Duchom Svätým - vylejem svojho Ducha na každé telo', znamená to, že dostanete mimoriadnu moc ku službe pre Krista.

Po tretie, Lukáš opisuje krst Duchom ako prijatie moci byť jeho svedkom. (Skut. 1: 8). Hovorí:
Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.

To je bezprostredný opis toho, čo sa stane, ak budeme čakať na krst Duchom. Je to teda posilnenie ku službe zvestovania evanjelia a oslave Krista.
Napokon, po štvrté, Lukáš hovorí, že byť pokrstený v Duchu znamená byť odetý mocou zhora, aby sa Kristovo posolstvo mohlo účinne niesť do celého sveta. To hovorí text Lukáša 24:49:
Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.

Čo s jazykmi?

Podľa môjho chápania krstu Duchom Svätým Pavol používa výraz krstu Duchom svätým na označenie toho, čo sa deje pri novom narodení. Lukáš používa tento výraz, keď cituje Ježiša, pre zmocnenie Duchom ku službe.

Aby som odpovedal na otázku o zvláštnych znameniach, krst môže, ale nemusí zahŕňať rôzne znamenia, ako sú jazyky alebo iné nezvyčajné prejavy. Myslím si, že každý kresťan by sa mal pre účinnú službu znovu a znovu usilovať o nové zmocnenie a naplnenie Duchom v tomto zmysle.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345