Loading Player...

Božia zvrchovaná moc nad celým jeho stvorením a nad každým jeho tvorom je jednou z najvýraznejších tém Biblie. V čom spočívajú základy tejto veľkolepej skutočnosti, Božej zvrchovanosti? Je to skvelá otázka od nášho poslucháča, ktorý nám píše:
„Mohli by ste mi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetliť Božiu zvrchovanosť? Čo si mám pod tým predstaviť a čo je podstatné pochopiť v prvom rade, aby som tomu porozumel? Neviem, kde mám začať."


Definovanie pojmu.

Budem sa snažiť túto otázku vysvetliť jasne a jednoducho. Jedným z dôvodov, prečo niekedy nehovoríme celkom jasne, je to, že nezačneme s definíciami pojmov.
Keď hovoríme, že Boh je zvrchovaný, máme na mysli, že je taký mocný a má takú autoritu, že môže premôcť všetky ostatné moci a autority. Nič, žiadne okolnosti nemôžu zastaviť žiadny čin, žiadnu udalosť, zámer alebo cieľ, ktorý Boh zamýšľa uskutočniť. To je moja definícia.
Je biblická? To je otázka. Pretože na tom, čo si myslím ja, v skutočnosti nezáleží. Záleží na tom, či je odrazom toho, čo hovorí Biblia.

Nič nemôže Boha zastaviť.

Tvrdím, že nič nemôže zmariť alebo zastaviť Božie zámery. Jób povedal: "Viem, že môžeš urobiť všetko a že žiadny tvoj zámer nemôže byť zmarený" (Jób 42:2). Myslím, že to je najlepšia definícia Božej zvrchovanosti v Biblii. V knihe Daniel 4:35 sa píše:
Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič, on podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať: ‚Čo robíš?
To znamená, že ho nikto v jeho úmysloch nemôže zastaviť a vždy sa naplní jeho vôľa.
Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím. (Iz. 46:9-10).
Nie je nič, čo by nedosiahol z toho, čo je jeho úmyslom. Nič ho nemôže zastaviť a on všetko splní. Boh je mocný a má takú autoritu, že je schopný zrušiť všetky ostatné moci a autority.
Potom tu máme text Efez.1:11, jedno z najrozsiahlejších vyhlásení o Božej zvrchovanosti v Biblii:
V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle.

Neobmedzená zvrchovanosť.

Tieto všeobecné tvrdenia o Božej zvrchovanosti môžeme overiť na mnohých príkladoch. Pracujem na knihe o tejto téme, takže by som sa mohol venovať stovkám miest. Biblia hovorí na mnohých miestach a rôznym spôsobom o tom, že Boh je zvrchovaný: zdanlivo náhodné udalosti, príroda, zvieratá, národy, ľudské rozhodnutia.

Zdanlivo náhodné udalosti

Boh je zvrchovaný nad zdanlivo náhodnými udalosťami. V Prísloviach 16:33 sa píše, že " Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina." Takže aj niečo také náhodné, ako je hádzanie kockami alebo ťahanie žrebu je pod Božou kontrolou.

Príroda

Boh je zvrchovaný vládca nad prírodou.
Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skrýš. (Žalm 135:6-7)
Alebo v Matúšovom evanjeliu 8,27 čítame: "Čo je to za človeka, že ho poslúchajú aj vetry a more?" Takže vietor aj more plnia jeho príkazy.

Zvieratá

Je vládcom nad zvieratami.
Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. (Mat 10:29).
Takto Ježiš poukazuje na svoju moc aj nad tou najnepatrnejšou, zdanlivo bezvýznamnou vecou na svete. Keď zo stromu kdesi uprostred džungle, o ktorom nikto okrem neho nevie, spadne malý vtáčik, on rozhodne, kedy spadne.

Národy

On je zvrchovaný vládca nad národmi. To je na opačnom konci veľkosti ako vtáky. Biblia hovorí:
Hospodin, Bože našich otcov, či nie si Bohom na nebi a či nevládneš nad kráľovstvami všetkých národov? V tvojej ruke je moc a sila, nikto ti nemôže vzdorovať. (2.Par.20:6).
Žiadny národ neurobí nič, čo by Boh nezamýšľal.
Čítame tiež:
Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. (Žalm 33:10 - 11).

Ľudské rozhodnutia

On je zvrchovaný nad každým ľudským rozhodnutím. Máme všelijaké úmysly, podľa ktorých robíme, ale nakoniec o nich rozhoduje Pán.
Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina. (Príslovia 16:1)
Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. (Príslovia 16:9)
V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá. (Príslovia 19:21)
Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, odvedie ho, kamkoľvek chce. (Príslovia 21:1)
Nič nemôže zastaviť nijaký čin, nijakú udalosť, nijaký zámer, ktorý Boh chce uskutočniť.
Ďalší text by mal byť napísaný ako transparent nad každým zlom a hriechom, ktorý bol kedy spáchaný. Jozef hovorí svojím bratom:
Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes: zachoval pri živote mnohých ľudí. (Gen. 50:20)
Teda udalosť ktorú niekto zamýšľa použiť na zlé, tú istú udalosť môže Boh použiť na dobro.
Ďalej si všimnime Žalm 115:3:
Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.
Takže na základe tohto všetkého moja odpoveď znie: áno, je biblické povedať, že Boh je zvrchovaný, a myslieť tým, že má takú moc a takú autoritu, že nič nemôže úspešne zastaviť akýkoľvek čin alebo zámer, ktorý Boh zamýšľa uskutočniť.

Dve veľké pravdy

Náš poslucháč sa pýtal: " Čo je podstatné pochopiť v prvom rade, aby som porozumel Božej zvrchovanosti?“
Dovoľte mi spomenúť len dve veľké veci:
Po prvé, Božia zvrchovanosť sa riadi jeho múdrosťou.
Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. (Rimanom 11:33).
Všetko, čo je pre nás nepreskúmateľné a nepochopiteľné, riadi hlboká Božia múdrosť. Boh nikdy nič nerobí a nič nedovolí urobiť iba z rozmaru - teda nezmyselne, náhodne alebo bez nekonečne múdreho zámeru. To je veľká vec, s ktorou sa musíme vyrovnať, keď premýšľame o Božej zvrchovanosti.
Po druhé, jeho zvrchovanosť sa riadi jeho spravodlivosťou a jeho milosrdenstvom.
Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú. (Iz.30:18).
Alebo:
Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. (Rim.9:14).
Boh nikdy, nikdy nikomu neubližuje. Všetko, čo robí, je spravodlivé a oprávnené, ale ani spravodlivosť nie je konečným a najvyšším cieľom Božej múdrosti. Konečným cieľom jeho konania je, aby bol oslávený za svoje milosrdenstvo a milosť voči nezaslúženým rebelantom. On zvrchovane naplánoval a uskutočnil spasenie hriešnikov smrťou svojho Syna. Z tohto dôvodu apoštol Pavol píše:
Aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať budem tvoje meno. (Rimanom 15:9):
Zdá sa mi, že toto sú tie veľké veci, ktoré treba pochopiť v súvislosti s Božou zvrchovanosťou.
Po prvé, je to neochvejná moc a autorita nad všetkými vecami vrátane ľudskej vôle. Po druhé, jeho konanie je v súlade s nekonečnou múdrosťou, nekonečnou spravodlivosťou a nekonečným milosrdenstvom prostredníctvom Ježiša Krista.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345