Rádio LOGOS na Facebook-u

Život kresťana

Hospodin je svätý!

Žalm 99:1 - 9  Pán kraľuje, traste sa, národy; tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.  2 Veľký je Pán na Sione a vyvýšený nad všetky národy.  3 Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sväté.  4 Mocný kráľ spravodlivosť miluje: ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.  5 Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.  6 Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul,  7 z oblačného stĺpa k nim hovoril. A zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal.  8 Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.  9 Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, lebo svätý je Pán, Boh náš.  

Hospodinova svätosť je vlastnosť, na ktorú by sme mali v našom každodennom živote klásť väčší dôraz ako je dnes bežné. Súčasná kultúra sebauspokojovania prenikla aj medzi veriacich do cirkvi. Cirkevné obecenstvo nám do istej miery slúži ako supermarket, kde si môžeme vybrať to, čo práve potrebujeme.  Preto, že zabúdame na Jeho svätosť, Jeho lásku používame ako všeliek na naše bolesti a strasti. Chválime Boha, pretože očakávame, že bude naším pomocníkom a radcom vo chvíľach, keď si nevieme sami poradiť. Božie zásahy prijímame, pokiaľ sú pre nás užitočné a keď sa nám nepáči, čo od nás očakáva, hneď zneistíme.  Vo chvíli, keď sa očakávané riešenie nedostaví, opúšťame obecenstvo veriacich a nezriedka aj Boha. Ako keby Boh, ktorý nesplní naše priania a nenaplní naše očakávania, bol nepotrebný.  Takýto veriaci transformuje Boha do role služobníka namiesto role panovníka.

Hospodinova svätosť je vlastnosť, ktorá by nás mala motivovať k chvále Božieho charakteru, láske k jeho pravde, povzbudzovať k vytrvalosti konať jeho vôľu a volať k nemu s dôverou v modlitbách.

Náš text na tému Hospodinova svätosť si rozdelíme na tri časti:

1. Hospodin kraľuje a Jeho svätosť vzbudzuje bázeň: (1-3)

Pán kraľuje, traste sa, národy; tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.  2 Veľký je Pán na Sione a vyvýšený nad všetky národy.  3 Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sväté.  

Ak veríme, že Hospodin je nekonečný, večný a všemohúci, veríme, že riadi všetko podľa svojho zámeru. Jeho autorita je absolútna, vláda univerzálna, všade prítomná a kraľuje v každom čase.

Boh je absolútne svätý a odlišný od svojho stvorenia. Vo svojej podstate a vo všetkom prevyšuje svoje stvorenie. Jeho svätosť nemôžeme opisovať rovnakými slovami ako keď hovoríme o ľudskej morálnej bezúhonnosti. Hospodinova svätosť je jedinečnej kvality a náleží len Bohu. Božia svätosť presahuje všetky pozitívne vlastnosti v oblasti spravodlivosti a hnevu. Božia svätosť a absolútna čistota sa týka bezhriešnosti, čo znamená, že je úplne bez hriechu. Vo svojej všemohúcnosti je ďaleko od akejkoľvek svojvôle a bezprávia. Boh je morálne a eticky dokonalý:

1.Jána  1:5   A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Svetlo a svätosť sú pokladom a korunou jeho milosrdenstva. Božia chvála a titul „svätý, svätý, svätý“ sa v Písme opakuje omnoho častejšie, než všetky ostatné vlastnosti.

Z Božej svätosti vyplýva, že nič neprehliadne nič pred ním nezostane skryté. Preto z titulu  Jeho absolútnej svätosti je aj najvyšším sudcom. Kto nahliadne aspoň záblesk jeho svätosti a spravodlivosti, bude premenený tak, že Mu bude vzdávať česť a slávu. Vedomie, že Boh je svätý  a spravodlivý by nás malo viesť k pokore a chválam v bázni. Pretože:

2. Hospodin kraľuje spravodlivo, chváľme ho s pokorným srdcom:

Žalm 99:4-5   Mocný kráľ spravodlivosť miluje: ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.  5 Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Na rozdiel od ľudí Boh je mocný a súčasne spravodlivý. Panuje spravodlivo, dôsledne podľa práva. Nepodlieha zúrivosti, pretože miera Jeho spravodlivosti a práva je v dokonalom súlade a rovnováhe. On bude vždy súdiť spravodlivo, pretože pozná nie len vonkajšie okolnosti, ale aj vnútornú motiváciu. O to väčšiu bázeň by sme pred Bohom mali mať.

Aby sme pred Bohom obstáli, musíme mu vydať celé svoje srdce. Z úprimného srdca ho chváliť a v pravde rozprávať o jeho sláve.  

3.  Hospodin kraľuje verne, milosrdne a spravodlivo, chváľme ho s oddanosťou a dôvernou láskou:

Žalm  99 opisuje históriu Božieho jednania s národom Izrael a jeho vodcami. Mojžiš a Áron vyviedli ľud z egyptského otroctva, postavili svätostánok a ustanovili bohoslužby kňazov. Samuel bol posledným izraelským sudcom, ktorý neskôr pomazal prvého kráľa – Dávida. Každý z nich mal osobnú skúsenosť s Hospodinom:

Žalm 99:6 - 100:1  Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul,  7 z oblačného stĺpa k nim hovoril. A zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal.  8 Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.  9 Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, lebo svätý je Pán, Boh náš.  

Všetci menovaní mali svoje nedostatky, ale boli to mužovia modlitieb a pôstu. Vo svojej telesnosti mali mnoho slabostí a dopustili sa nevernosti, ale k Bohu volali a On im odpovedal v súlade so svojimi úmyslami. Mnohokrát vyznávali svoje hriechy  a Boh ich viedol k cieľu a odpovedal neobvyklým spôsobom na ich modlitby. Niekedy ich nadprirodezeným spôsobom zachránil, inokedy za hriešne skutky a neposlušnosť trestal. Znovu vidíme rovnováhu medzi Božou vernosťou a spravodlivosťou. Skrze príhovorné modlitby jednotlivých vodcov sa prejavovalo Božie milosrdenstvo a odpustenie, ktoré sa naraz stalo požehnaním pre celý národ.

Na záver ešte niekoľko myšlienok na zamyslenie:

Pretože nám Boh vo svojej svätosti, láske a milosrdenstve odpúšťa, ochraňuje nás od zlého, mali by sme s vďačnosťou, úctou a pokorou ďakovať, že jeho pohlcujúci oheň nespáli aj nás. 

  • Čím väčší obdiv budeme k Hospodinovej svätosti a majestátu mať, tým viac ho budeme chváliť a túžiť po jeho prítomnosti. Povzbudením nám môže byť čítanie o životoch verných služobníkov, ktorí vierou a sebazaprením svojho života oslavovali svojho Pána.
  • Čím lepšie Hospodinovu svätosť poznáme, tým viac si uvedomíme vlastnú nehodnosť a potrebu Božieho milosrdenstva.
  • S rastom vonkajšej svätosti sa bude znásobovať vnútorná svätosť na úrovni srdca. Pamätajte si, ako je napísané v Ef 5:4  ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky.
  • Vzdávajte Bohu vďaky tým, že všetko, čo robíte a kam idete by ste moli bez hanbi konať v Jeho prítomnosti. Pokiaľ nie ste presvedčení o tom, že by aj Pán Ježiš niečo podobného s vami zdieľal, dajte si čelom vzad. Inak sa zbytočne vystavujete pokušeniu, ktoré na vás zanechá stopy. Bráňte sa všetkým hriešnym myšlienkam, ktoré vám prídu na myseľ. S pomocou Ducha svätého ich  môžete premôcť.

Netolerujte a nezľahčujte ani tzv. malé hriechy. Neospravedlňujte sami seba, ani sa neutešujte tým, že každý robí to, čo by robiť nemal.  Nevystavujte svoj zrak a myseľ hriešnym scénam, či už ste doma, alebo na verejnosti. Namiesto toho sa snažte o intímne chvíle so svojim stvoriteľom. To neznamená, že si povinne prečítate niekoľko slov či úsekov z Písma, ale ide o to, aby ste v Božej prítomnosti prežívali intímne chvíle zdieľania. Pokorte svoje srdce volajte k nemu v modlitbách a pamätajte si, že Hospodin, náš Boh, je svätý!

 A pripomínajte si, že my sme boli vykúpení skrze krv nášho spasiteľa:

Rímskym 6:10-14    Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu.  11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.  12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam,  13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.  14 A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345