Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. september - Trvalé šťastie

Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. (Ján 16:22)

"Nikto vám nevezme vašu radosť", pretože vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi a Ježišovo vzkriesenie znamená, že nikdy nezomriete; nikdy nebudete od neho oddelení. Ak vám vaša radosť nemá byť nikdy odňatá, musia byť pravdivé dve veci. Jedna je, že zdroj vašej radosti trvá naveky, a druhá, že vy trváte naveky. Ak ste smrteľní buď vy, alebo zdroj vašej radosti, vaša radosť vám bude odňatá.

Koľko ľudí sa uspokojilo práve s tým! Hovoria si: jedzme, pime a radujme sa, lebo zajtra zomrieme a tým to všetko skončí. (Luk. 12:19). Jedlo netrvá večne a ani ja netrvám večne. Využime to teda, kým môžeme. Aká je to však tragédia! Ak ste v pokušení  uvažovať takto, prosím vás, uvedomte si, že ak vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi, "nikto vám vašu radosť nevezme" - ani v tomto živote, ani v budúcom.

„Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rim.8:38-39).

Radosť z toho, že patríme  Ježišovi, je neprerušenou čiarou odteraz až do večnosti. Nebude ničím prerušená - ani našou smrťou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345