Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. august - Chváľme Boha s radosťou

Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi! (Žalm 67:4-5)

Prečo Boh vyžaduje, aby sme ho chválili?

C.S.Lewis povedal: „Tak ako ľudia spontánne chvália všetko, čo si cenia, tak spontánne vyzývajú aj nás, aby sme sa k nim pridali ku chvále: "Nie je to krásne? Nie je to nádherné? Nezdá sa vám to veľkolepé?“

Žalmisti tým, že hovoria, aby všetci chválili Boha, robia to, čo robia všetci ľudia, keď im na niečom najviac záleží. Môj problém s chválením Boha bol v tom, že som popieral nekonečnú Božiu hodnotu, to, z čoho by sme mali mať väčšie potešenie, ako z čohokoľvek iného, čo si ceníme.

Myslím si, že s radosťou chválime to, čo sa nám páči, pretože chvála nielen vyjadruje, ale je aj naplnením potešenia; je jeho konečným vyvrcholením.  Nie je to iba zo zdvorilosti, keď si milenci neustále hovoria, akí sú krásni. Radosť nie je úplná, kým ju tomu druhému nevyjadríme.

Prečo je Boh taký zameraný na seba, keď žiada od nás, aby sme ho chválili? Je to požiadavka nášho najväčšieho šťastia. Chválime to, čo nás teší, pretože radosť je neúplná, kým nie je vyjadrená chválou. Keby sme nemohli hovoriť o tom, čo si vážime, nemohli oslavovať to, čo milujeme, a nemohli chváliť to, čo obdivujeme, naša radosť by nebola úplná.

Ak nás teda Boh miluje natoľko, aby naša radosť bola úplná, musí nám dať nielen seba samého; musí od nás získať aj chválu našich sŕdc - nie preto, že by potreboval podoprieť nejakú svoju slabosť alebo kompenzovať nejaký svoj nedostatok, ale preto, že nás miluje a usiluje sa o plnosť našej radosti, ktorú môžeme nájsť len v poznávaní a chválení jeho, ako najúžasnejšej bytosti zo všetkých bytostí.

Ak je Boh naozaj úžasný pre nás, musí byť taký aj sám pre seba! Boh je jedinou Bytosťou v celom vesmíre, pre ktorú je hľadanie vlastnej chvály najväčším činom lásky. Preňho je vyvyšovanie seba samého najvyššou cnosťou. Keď robí všetko "na chválu svojej slávy"  , zabezpečuje pre nás a ponúka nám to jediné na celom svete, čo môže uspokojiť naše túžby:

 „... aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. (Efez.1:13-14)

Bohu na nás záleží! A základom tejto lásky je, že Boh bol, je a vždy bude vyžadovať vlastnú chválu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345