Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. august - Na čo sme boli stvorení

Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. (1.Petra 3:18)

Najväčšie dobro dobrej správy - evanjelia - je radosť zo spoločenstva so samotným Bohom. V 1.Petrovom liste 3:18 je to vyjadrené slovami "aby nás priviedol k Bohu". To je dôvod, prečo Ježiš zomrel.

Všetky ostatné dary evanjelia sú dané na to,  aby umožnili získať tento dar.

  • Je nám odpustené, aby nás naša vina nevzdialila od Boha.
  • Sme ospravedlnení, aby nás naše odsúdenie nevzďaľovalo od Boha.
  • Boh je zmierený, aby jeho hnev nestál medzi nami a Bohom ako naším Otcom.
  • Bol nám daný večný život s novými telami pri vzkriesení, aby sme navždy mohli byť s Bohom a naplno sa z neho tešiť.

Pýtajte sa svojho srdca. Prečo chcem odpustenie? Prečo chcem byť ospravedlnený? Prečo chcem, aby bol Boží hnev uspokojený? Prečo chcem večný život? Rozhodujúca je vaša správna odpoveď: "Pretože sa chcem tešiť z Božej prítomnosti  teraz a navždy"? Evanjelium - láska, ktorú nám Boh v Kristovi dáva, je v konečnom dôsledku darom seba samého. Na to sme boli stvorení. To je to, čo sme stratili kvôli nášmu hriechu. To je to, čo Kristus prišiel obnoviť.

„Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Žalm 16:11)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345