Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. august - 10 vlastností mena "Jahve"

Boh ešte povedal Mojžišovi: „Izraelitom povedz toto: ‚Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.‘ Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. (2.Moj. 3:15)

Božie meno sa v anglickej Biblii takmer vždy prekladá ako LORD (všetko veľkými písmenami). V slovenskom preklade sa používa HOSPODIN. V hebrejčine by sa však vyslovovalo približne ako "Jahve" a je odvodené od slovného spojenia "som, ktorý som".

Takže zakaždým, keď počujeme slovo Jahve, alebo zakaždým, keď v slovenskej Biblii vidíme slovo HOSPODIN, mali by sme si pomyslieť: toto je jeho vlastné meno (ako Peter alebo Ján) postavené na slovnom spojení "som, ktorý som" a pripomína nám, že Boh má večnú existenciu.

Existuje najmenej 10 vecí, ktoré meno Jahve, "SOM, KTORÝ SOM", znamená:

  1. Nikdy nemal začiatok. Každé dieťa sa pýta: "Kto stvoril Boha?" A každý múdry rodič odpovie: "Boha nikto nestvoril. Boh jednoducho je. A vždy bol. Nemá začiatok."
  1. Boh nemá koniec. Ak nevznikol, nemôže zaniknúť, pretože je večným bytím.
  1. Boh je nekonečne prítomný. Pred ním neexistovala žiadna prítomnosť. Neexistuje žiadna prítomnosť mimo neho, pokiaľ ju on nechce a nevytvára. On je všetkým, čo bolo od vekov.

Pred ním nebolo nič. Žiadny priestor, žiadny vesmír, žiadna prázdnota. Vždy bol iba On-Boh.

  1. Boh je úplne nezávislý. Nie je závislý od ničoho, čo by ho priviedlo k bytiu, čo by mu s niečím poradilo, alebo ho urobilo tým, čím je.
  1. Všetko, čo nie je Boh, je úplne závislé od Boha. Celý vesmír je úplne druhoradý. Vznikol vďaka Bohu a zostáva v bytí okamih za okamihom na základe Božieho rozhodnutia udržať ho v bytí.
  1. Celý vesmír je v porovnaní s Bohom ako nič. Podmienená, závislá existencia je k absolútnej, nezávislej existencii ako tieň ku predmetu, ako hrom k blesku. Všetko, čo nás vo vesmíre a v galaxiách udivuje, je v porovnaní s Bohom ako ničota.
  1. Boh je stály. Je ten istý včera, dnes a naveky. Nemožno ho vylepšiť. On sa ničím nestáva. Je taký, aký je.
  1. Boh je absolútnym meradlom pravdy, dobra a krásy. Neexistuje žiadna kniha zákonov, do ktorej by sa musel pozrieť, aby vedel, čo je správne, nepotrebuje žiadnu encyklopédiu, ktorá by mu definovala pojmy. Nepotrebuje vyjadrenie žiadneho umelca, ktorý by určoval, čo je vynikajúce alebo krásne. On sám je meradlom toho, čo je správne, čo je pravdivé, čo je krásne.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345