Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. júl - Satanova stratégia a vaša obrana

Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevní vo viere. (1. Petra 5:8-9)

Dvaja veľkí nepriatelia našich duší sú hriech a satan. Hriech je najhorším nepriateľom, pretože jediný spôsob, ako nás môže satan zničiť je, že nás privedie k hriechu a zabráni nám, aby sme sa kajali. Jediná vec, ktorá nás zatracuje, je neodpustený hriech. Nie satan.

Boh mu môže dať dostatočne dlhú vôdzku, aby nás trápil, ako to urobil s Jóbom, alebo dokonca zabil, ako to urobil so svätými v Smyrne (Zjav.2: 10). Ale satan nás nemôže odsúdiť, ani nás pripraviť o večný život. Jediný spôsob, ako nám môže uškodiť, je ovplyvniť nás, aby sme hrešili, a zabrániť nám v pokání. A o toto sa snaží.

Satanovou hlavnou činnosťou je teda obhajovať, podporovať, napomáhať, dráždiť a utvrdzovať náš sklon k hriechu. A odvádzať nás od viery a pokánia. Vidíme to v liste Efezanom 2:1-2: „Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.“ Naše hriechy "spolupracujú" so satanovou mocou vo svete. Keď satan spôsobuje morálne zlo, je to prostredníctvom hriechu. Keď hrešíme, pohybujeme sa v jeho sfére. Dostávame sa do súladu s ním. Keď hrešíme, dávame miesto diablovi (Ef.4:27).

Jediná vec, ktorá nás v deň súdu odsúdi, je neodpustený hriech - nie choroba, trápenie, prenasledovanie, zastrašovanie, alebo nočné mory. Satan to vie. Preto sa jeho pozornosť nesústreďuje v prvom rade na to, ako kresťanov vystrašiť rôznym trápením  (hoci aj toho je dosť), ale na to, ako kresťanov zničiť podceňovaním hriechu  a hriešnymi myšlienkami.

Satan nás chce zasiahnuť vtedy, keď naša viera nie je pevná, keď je najviac zraniteľná. Je pochopiteľné, že  práve to, čo chce satan zničiť, je zároveň prostriedkom, ktorý nám pomáha vzdorovať jeho snahám. Preto Peter hovorí: „Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.“ (1.Petra 5: 9). Aj preto Pavol hovorí, že "štít viery" môže „uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého.“ (Efez. 6:16). Spôsob, ako zmariť diablovo úsilie je upevniť práve to, čo sa najviac snaží zničiť - našu vieru.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345