Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. júl - Moc vyznávať Krista

Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. (Skut.4:33)

Ak má naša služba mocne svedčiť o Kristovi, kľúčom k úspechu nebude naša šikovnosť; kľúčom bude hojná budúca milosť. Zdá sa, že apoštoli nepotrebovali veľkú pomoc, aby vydávali presvedčivé svedectvo o vzkriesenom Kristovi. Strávili s ním tri roky. Videli ho umierať. Videli ho živého po ukrižovaní. Vo svojom svedeckom arzenáli mali "mnoho dôkazov" (Skut.1:3). Mohli by sme si myslieť, že ich svedectvo zostane stále také čerstvé ako v prvých dňoch  a udrží si takú silu, ako v prvých slávnych dňoch.

Ale o tom nám kniha Skutkov nehovorí. Sila svedčiť verne a účinne nepochádzala  zo spomienok na minulosť; ale z prichádzajúcej "veľkej milosti". "Veľká milosť spočívala na všetkých." Tak to bolo u apoštolov a tak to bude aj u nás v našej službe svedectva.

Akékoľvek budú zázraky a znamenia, ktoré  Boh ukáže, aby umocnil naše svedectvo o Kristovi, ich príčina bude rovnaká, ako to bolo u Štefana. "A Štefan, plný milosti a moci, robil medzi ľudom veľké divy a znamenia" (Skut.6:8). Štefan dostal milosť od Boha ku všetkému, čo potreboval – aj pre svoje umieranie.

Existuje mimoriadna milosť a moc, na ktorú sa môžeme spoliehať aj v kritických chvíľach našej služby. „Smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky.“ (Skut.14:3), pozri aj Žid.2:4.

Stále prúdiaca milosť moci vydáva svedectvo o neustále prúdiacej milosti pravdy.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345