Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. jún - Mocné korene praktickej lásky

Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. (1.Ján 3:14)

Láska je dôkazom toho, že sme znovuzrodení - že sme kresťania, že sme spasení.

Biblia niekedy kladie našu svätosť a lásku k ľuďom ako podmienku nášho spasenia. Inými slovami, ak nie sme svätí a nemilujeme, nebudeme v deň súdu zachránení. (napr. Židom 12:14; Gal.5:21; 1.Kor.6:10). To však neznamená, že skutky lásky sú spôsob, ako si dať do poriadku vzťahy s Bohom. Nie, Biblia to hovorí jasne a opakovane, ako sa píše v Efezanom 2:8-9: "Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je vaše vlastné dielo, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť." Keď Biblia hovorí, že sme spasení vierou, ale že musíme milovať ľudí, aby sme boli spasení, znamená to, že viera v Božie zasľúbenia musí byť taká zrejmá, že láska, ktorú vyvoláva, dokazuje existenciu viery. Láska k druhým je teda podmienkou budúcej milosti v tom zmysle, že potvrdzuje, že prvotná podmienka, viera, je skutočná. Lásku k druhým by sme mohli nazvať sekundárnou podmienkou, ktorá potvrdzuje pravosť primárnej a základnej podmienky viery, ktorá nás jediná spája s Kristom a vďaka ktorej prijímame moc jeho Ducha.

Viera vníma Božiu slávu v prísľuboch budúcej milosti a prijíma všetko, čo nám tieto prísľuby zjavujú o tom, aký je Boh pre nás v Ježišovi. Tento duchovný pohľad na Božiu slávu a naša radosť z nej nás uisťuje, že Boh nás povolal, aby sme boli príjemcami jeho milosti. Tento dôkaz nášho povolania nám umožňuje, aby sme sa mohli spoľahnúť a privlastniť si Božie zasľúbenia. Spoľahnutie sa na Božie zasľúbenia nám dáva schopnosť milovať,  čo zasa potvrdzuje, že naša viera je skutočná.

Svet zúfalo túži po viere, ktorá v sebe spája dve veci: 1. pohľad na úžasnú a nemennú božiu Pravdu,  2. praktickú a pretrvávajúcu silu meniť život k lepšiemu. To chcem aj ja. Preto som kresťan. Existuje veľký Boh milosti, ktorý zvelebuje svoju nekonečnú nádheru a sebestačnosť tým, že plní sľuby bezmocným ľuďom, ktorí mu dôverujú. A z obdivu takéhoto Boha pramení naša sila, ktorá ovplyvní každú oblasť nášho života. Touto milosťou sme posilňovaní k praktickej láske.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345