Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. jún - Hriech zo strachu pred človekom

Nato Šaul povedal Samuelovi: „Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu, a preto som ho poslúchol. (1.Sam.15:24)

Prečo Saul poslúchol ľud namiesto Boha? Pretože sa bál ľudu a nie Boha. Ľudských dôsledkov poslušnosti sa bál viac ako Božích dôsledkov neposlušnosti. Viac sa bál nevôle ľudu ako nevôle Božej. A to je urážka Boha. Izaiáš vlastne hovorí, že je to druh pýchy, keď sa bojíme toho, čo môže urobiť človek, zatiaľ čo Božie zasľúbenia si nevšímame. Cituje Boha, ktorý sa pýta: „Ja, ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie a ľudského tvora, čo sa pominie ako tráva? Zabudol si na Hospodina, tvojho Tvorcu, ktorý rozostrel nebesá a založil zem. Trasieš sa neustále, celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pripravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa?“ (Izaiáš 51:12-13).

Strach z človeka možno necítime ako pýchu, ale Boh hovorí, že to tak je: "Kto si myslíš, že si, keď sa bojíš človeka a zabúdaš na mňa, svojho Stvoriteľa!" Ide o to, že ak sa bojíme človeka, popierame jeho svätosť, hodnotu Boha a jeho Syna Pána Ježiša. Boh je nekonečne silnejší ako človek. Je nekonečne múdrejší, nekonečne bohatší  v udeľovaní odmeny a radosti. Odvrátiť sa od neho zo strachu z toho, čo môže urobiť človek, znamená odmietnuť všetko, čo Boh sľubuje tým, ktorí sa ho boja. Je to jeho  urážka. Z takejto urážky Boh nemôže mať žiadne potešenie. Na druhej strane, keď počúvame Božie zasľúbenia, s odvahou mu dôverujeme a bojíme sa znevážiť ho našou neverou, robíme mu tým radosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345