Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. jún - V akej modlitbe má Boh záľubu?

 „Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom. (Iz.66:2)

Prvým znakom spravodlivého srdca je, že sa chveje pred Pánovým slovom.

Izaiáš 66 sa zaoberá problémom tých, ktorí uctievajú Boha spôsobom, v ktorom má zaľúbenie, a tých ktorí ho uctievajú spôsobom, ktorý sa mu nepáči. Verš 3 opisuje bezbožníkov, ktorí prinášajú svoje obety: „Ten, čo zabíja vola, akoby zabíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vykrúcal krk psovi, kto prináša pokrmovú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadidlo, akoby žehnal modlu. Tak ako si oni zvolili vlastné chodníky a v ohavnostiach sa kochali.“  Ich obety sú pre Boha ohavnosťou - sú považované za vraždu. Prečo?

Vo verši 4 to Boh vysvetľuje: „Pretože som volal, a nik neodpovedal, hovoril som, ale nepočúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vyvolili si to, v čom nemám záľubu.“  Ich obety sa stali  pre Boha ohavnosťou, pretože ľudia boli hluchí k jeho hlasu. A kto je ten, koho modlitby Boh vypočul? Boh v 2. verši hovorí: „Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom.“

Z toho usudzujeme, že prvým znakom spravodlivých, v modlitbách ktorých má Boh záľubu je to, že sa chvejú pred Božím slovom. To sú tí, na ktorých Pán vzhliada. Modlitba spravodlivého, v ktorej má Boh potešenie teda vychádza zo srdca, ktoré sa v Božej prítomnosti cíti skrúšene. Chveje sa pri počúvaní Božieho slova, pretože sa cíti vzdialený od Božej dokonalosti, zraniteľný a bezmocný voči jeho súdu a ľutuje svoje hriechy.

Práve to povedal Dávid v Žalme 51, 17: „Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.“  Prvá vec, ktorá robí modlitbu prijateľnou pre Boha, je zlomenosť srdca a pokora toho, kto sa modlí. Sú to tí, čo sa chvejú pred jeho slovom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345