Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. marec - Vyvyšujme Baránka

Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. (Zjav.5:4)

Už ste si niekedy predstavili svoje modlitby ako vôňu neba? Toto je obraz, ktorý sa nám zjaví, keď čítame Zjavenie 5. Vidíme tu pohľad na život v nebi.

V Zjavení 5 vidíme všemohúceho Boha sediaceho na tróne s knihou v ruke. Kniha mala sedem pečatí. Pred otvorením knihy ich bolo treba ich všetky odstrániť. Myslím si, že otvorenie knihy predstavuje posledné dni histórie a odstránenie siedmich pečatí predstavuje obraz histórie, ktorou budeme prechádzať, keď sa budeme približovať k týmto dňom.

Spočiatku Ján plakal, že  nikto nie je hoden otvoriť knihu a pozrieť sa do nej. (Zjavenie 5: 4). Ale potom jeden zo starších v nebi hovorí: „Už viac neplač; hľa, lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, zvíťazil, aby mohol otvoriť zvitok a jeho sedem pečatí “(Zjavenie 5: 5).

Ježiš svojou smrťou na kríži dostal právo odhaliť zvyšok dejín vykúpenia a víťazne nimi viesť svoj ľud. V nasledujúcom verši je Lev zobrazený ako Baránok, ktorý „stojí, hoci bol zabitý“ (Zjavenie 5: 6). Nie je to krásny obraz Ježišovho víťazstva na kríži? Neklamne stojí, hoci bol zabitý!

Je to také isté, ako keby lev zožral nepriateľa - ale urobil to takým spôsobom, že nechal nepriateľa aby leva zabil ako baránka! Takže teraz je Baránok hodný vziať z Božej ruky do svojich rúk  knihu s vykupiteľskou históriou a otvoriť ju.  Tento skutok je taký kráľovsky slávny, že dvadsaťštyri nebeských starších (akoby to bola Božia skupina pre uctievanie) padá v úcte pred Baránkom.

A viete, čo sú zlaté misy s kadidlom? Zjavenie 5: 8 hovorí, že sú to „modlitby svätých“. Neznamená to, že naše modlitby sú vôňou neba, sladko voňajúcou pred Božím trónom a pred Baránkom? Oveľa častejšie a o to vrúcnejšie  sa modlím a povzbudzujem k modlitbám, keď si predstavím, že moje modlitby sa zhromažďujú a ukladajú v nebi a neustále sa predkladajú Kristovi pri  nebeských bohoslužbách.

Poďme už teraz tu na zemi všetci chváliť a uctievať  Krista svojimi modlitbami a potom sa budeme dvakrát radovať, keď nebeská skupina pre uctievanie ich ponúkne znovu Kristovi ako sladko voňajúce kadidlo pred zabitým Kristom-Baránkom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345