Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. január - Vášeň pre Boha a pre Jeho pravdu

Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. (Rimanom 3: 3–4)

Naša vášeň pre pravdu je nevyhnutným vyjadrením nášho vzťahu s Bohom. Ak Boh existuje, potom je mierou všetkých vecí a to, čo si myslí o všetkých veciach, je mierou toho, čo by sme si mali myslieť my. Nestarať sa o pravdu znamená nemať záujem o Boha. Vášnivo milovať Boha znamená vášnivo milovať pravdu. Byť upriamený na Boha znamená byť v službe motivovaný pravdou. Čo nie je pravda, nie je od Boha.

Zamyslime sa nad týmito štyrmi súbormi textov o Bohu a pravde:
1) Boh je pravda
Rimanom 3: 3–4 (Boh-Otec): „Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár.“
Ján 14: 6 (Boh-Syn): Ježiš mu povedal: „Ja som cesta a pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa. “
Ján 15:26 (Boh-Duch): „Keď príde Pomocník, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, vydá o mne svedectvo.“

2) Nemilovať pravdu znamená stratiť svoju večnosť.
2.Tesaloničanom 2:10: „...(Satan) všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.“

3) Kresťanský život je založený na poznaní pravdy.
1.Kor. 6: 15–16: „Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie! Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo?“

4) Telo Kristovo je budované pravdou v láske.
Kolosanom 1:28: „Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi.“

Nech nás Boh robí vášnivými pre poznanie Jeho a Jeho pravdy.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345