Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. január - O malú chvíľu

Môže sa stať, že niekedy uprostred trápenia a stresov každodenného života môžeme zvolať: „Ako dlho ešte, Pane? Nevidím za obzor bolestí dnešného dňa. Čo prinesie zajtrajšok? Budeš tu aj pri mojom zajtrajšom trápení? “

Táto otázka je veľmi naliehavá, pretože Ježiš povedal: „Kto vytrvá až do konca, bude spasený.“ (Marek 13:13) Chvejeme sa pri myšlienke, či nie sme medzi tými, „ ... ktorí ustupujú k záhube, a či sme ľudia viery k zachovaniu duše.“ (Hebrejom 10:39) Nehráme zábavnú hru. Utrpenie je veľkou hrozbou pre zachovanie viery v budúcu Božiu milosť.

Preto je úžasné počuť, ako Peter ubezpečuje utrápených a unavených kresťanov: “ Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.“ (1. Petra 5:10). Ubezpečuje, že Boh nebude ďalej otáľať, ak dokážeme vydržať dovtedy, až kým nás utrpenie dostatočne zdokonalí a tak nás navždy postaví na pevný základ potom, čo sme sa tak dlho potácali na neistom základe. Toto ubezpečenie pochádza od Boha, darcu „všetkej milosti“.

Boh nie je Bohom „akejsi milosti“ – nejakej „čiastočnej milosti“. On je „Bohom všetkej milosti“ - vrátane nekonečných, nevyčerpateľných zásob budúcej milosti, pre ktoré musíme vydržať až do konca.

Viera v budúcu milosť, posilnená vedomím predchádzajúcej milosti, je kľúčom k vytrvaniu na úzkej a kamenistej ceste, ktorá vedie k večnému životu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345