Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. január - Milosť pre nový rok

Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 1.Kor.15:10

Milosť nie je iba Božou vlastnosťou robiť pre nás dobro, keď si to nezaslúžime. Je to skutočná Božia moc, ktorá koná a robí dobré veci v nás a pre nás.

Božou milosťou Boh pôsobil v Pavlovi, aby sa usilovne namáhal: „Z Božej milosti. . . pracoval som tvrdšie ako ktokoľvek z nich.“ Takže keď Pavol hovorí: „Pracujte na svojom spasení,“ dodáva, „veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.“ (Filip. 2:12–13). Milosť je moc daná Bohom robiť dobré veci v nás a pre nás.

Táto milosť je minulá a budúca. Kaskádovito sa tiahne ako nekonečne plynúci vodopád súčasnosti, od nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti, do neustále sa zväčšujúcej nádrže milosti v minulosti.

V týchto päť minútových zamysleniach sa budeme snažiť poukázať na milosť trvalo prúdiacu k vám z budúcnosti, ktorá sa bude zhromažďovať v rezervári vašej minulosti. Správnou odpoveďou na milosť, ktorú ste zažili v minulosti, je vďačnosť a správnou odpoveďou na milosť, ktorá vám bude prisľúbená do budúcnosti, je viera. Sme vďační za milosť minulého roku a sme si istí prisľúbenou budúcou milosťou do nového roka.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345