Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

NEBO: obnovená krajina

Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich zamyslení na tému nebo.
Cieľom dnešného zamyslenie je, aby sme pochopili  súvislosti Božieho milosrdného zámeru, ľudského

vykúpenia a dôsledkov hriechu a prekliatia. To, čo sme doteraz spoznali o stvorenej zemi a večnom živote sa týka dokonalého prostredia, ktoré  Boh pripravil pre ľudstvo ešte pred založením sveta. Božím zámerom  bolo, aby si človek nielen všetko podmanil, ale aby žil večným životom. Keď umiestnil Adama do raja a ten zlyhal, všetko stvorené padlo s  ním. Človek stratil slobodu a stal sa otrokom hriechu.  Boží odveký zámer tým však nebol zmarený ani ohrozený.  Pretože dôsledkom hriechu je smrť, zasľúbenie víťazstva a večného života musí nejakým spôsobom hriech a smrť odstrániť. 

Hovoriť o hriechu, všeobecne povedané, nepatrí k populárnym témam našej doby. Naučili sme sa klásť vinu za vlastné pády, hriechy  a   neúspechy spoločnosti, rodičom, partnerom, zamestnávateľom, len nie sami sebe. Neuvedomujeme si, že hriech nie je obyčajná chyba, zabudnutie, alebo dôsledok nepozornosti; hriech nie je nedokonalosť ani problém, ktorý práve nedokážeme vyriešiť.

Hriech má ďaleko hlbšie korene a ak ho chceme                  správne pomenovať, musíme pochopiť, že hriech je zámerná rebélia voči Bohu a Jeho prikázaniam! Následné Božie opatrenie voči hriechu prišlo skrze prekliatie, ktoré ovplyvňuje každú oblasť ľudskej činnosti a prostredia v ktorom žijeme. Pozrime sa na jednotlivé dôsledky Božieho opatrenia skrze prekliatie:

• Smrť najskôr duchovná a vzápätí aj fyzická je dôsledkom Božieho prekliatia (Gn 3:3 )
• Rozmnoženie trápenia a bolesti v tehotenstve je dôsledkom Božieho prekliatia (Gn 3:16 )
• Konflikty, neporozumenie a napätie medzi mužom a ženou sú dôsledkom Božieho prekliatia (Gn 3:16 )
• Celoživotná námáha  a trápenie je dôsledkom Božieho prekliatia a sprevádza človeka až do smrti. (Gn 17).
• Zem je prekliata a okrem úrody tiež vydáva tŕnie a burinu. (Gn: 18)
• Prekliatím je ľudstvo  oddelené od obecenstva s Bohom. (Gn 3:8-10,23-24)

• Dôsledkom prekliatia je, že je Boží obraz v človeku poškodený (Gn 5:1-3)
• Dôsledkom prekliatia sa ľudstvo stalo ešte  hriešnejšie: Kain spáchal prvú vraždu, keď zabil svojho brata Ábela (Gn 4:8).
• Dôsledkom prekliatia je, že Boh dovolil Satanovi, aby vládol na zemi.
Prekliatie neovplyvnilo len duchovný vzťah medzi človekom a Bohom, ale ovplyvnilo všetky medziľudské vzťahy. Od okamihu pádu prekliatie pôsobí v každej civilizácii a vôbec nezáleží na tom, v akých podmienkach sa nachádzajú národy, alebo jednotlivci; ľudstvo sprevádza smrť, nenávisť, hnev, závisť, vojny, hladomory a prírodné katastrofy.

Choroby, bolesť, bieda a smrť sprevádzala našich predkov, sprevádzajú nás a rovnako budú sprevádzať aj budúce generácie. To všetko sú viditeľné a citeľné dôsledky prekliatia. Náprava nie je v ľudských silách. Nezáleží na tom, akú spoločenskú utópiu ľudstvo vymyslelo, vyskúšalo a v budúcnosti ešte vyskúša. Nezáleží na tom, aké štátoprávne usporiadanie zvolia, nezáleží na tom, či ľudia žijú v biede alebo nadbytku, nezáleží na tom, na ktorom kontinente žijú, ani na tom či sú vzdelaní, či nevzdelaní. Zlo je všade prítomné. Nie  je ľudskej moci ani  represívnej sily, predsavzatia ani programu, ktorý by dokázal zlo z ľudskej spoločnosti vykoreniť. Zlo je súčasťou Božieho prekliatia. Satan sa stal dočasne vládcom na zemi a ľudstvo dobrovoľne svojmu pánovi slúži a klania sa mu. Satan nie je amatér, presne vie, kde je naša slabá stránka a práve tam zaútočí. Pred ničím sa nezastaví, presne cieleným spôsobom pokúšal aj Božieho syna:

Matouš 4:8-9  Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9  a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.

Pán Ježiš však vedel s kým má tú česť a vie aký bude koniec súčasného vládcu:

Jan 12:31  Teraz je súd tohoto sveta; teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté.

Jan 14:30  Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a nemá na mne ničoho;

Jan 16:11  a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené.

1 Petrův 5:8  Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,

Aj keď sa nám môže zdať, že dôsledky prekliatia sú pre ľudstvo príliš bolestné, nezabúdajme, že Pán skrze svoju múdrosť a vševedúcnosť dovolil, aby sa Satan obmedzene a dočasne ujal vlády v padlom svete. Hospodin vo svojom milosrdenstve nezničil celé ľudstvo, ale obrátil prekliatie v požehnanie mnohých:

Genesis 50:20  Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Bôh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote.

Dôsledkom hriechu boli naši prarodičia - Adama a Eva vyhnaní z raja. To znamená, že konečné víťazstvo nad satanom musí nejakým spôsobom človeka obnoviť a vrátiť ho do nového svätého mesta - do novej zeme- nebeského Jeruzalema. Preto veriaci nedočkavo očakávajú zasľúbenia o novej zemi, ako je napísané v 3. kapitole knihy Genesis. 

Zjevení Janovo 21:3  A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom.

Zjevení Janovo 22:3  A nebude viacej ničoho zlorečeného, a trón Boží a Baránkov bude v ňom, a jeho sluhovia mu budú svätoslúžiť …

 

Aj keď Hospodin vo svojej vševedúcnosti dovolil   Satanovi aby dočasne vládol, nevzdal sa ani na okamih svojej                 zvrchovanej kontroly nad každým   dianím! Hospodin, ani Boží Syn, sa ani na okamažik nepodriadili Satanovej nadvláde.  Bol to Pán, kto skrze zasľúbenia oznámil, že príde Mesiáš, že sa skrze pannu narodí Syn, ktorý Satana porazí a vykúpi späť padlé stvorenie. Dočasné prekliatie bude premenené vo večne požehnanie:

Genesis 3:15  A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.

Pád človeka a následné prekliatie názorne odhaľuje, aký strašný je hriech, aká veľká je Božia láska a odpustenie, a aký dokonalý je plán, ktorý vedie od prekliatia k vykúpeniu. Áno, sme hriešni a žijeme vo hriešnom svete,  Satan vládne tomuto svetu, ale každý, kto vydal svoj život skrze vieru Pánovi Ježišovi Kristovi, kto vyznal svoje hriechy a bolo mu odpustené, má moc a silu od Pána Ježiša Krista, aby Satanovmu vábeniu odolal:

1 Tesalonickým 5:23  A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.

Zachovanie a zasľúbenie budúceho vykúpenia sprevádzalo myslenie, nádej a modlitby jednotlivcov i národov po celú históriu. Konečné víťazstvo nad smrťou však patrí Hospodinovi:

Izajáš 25:7-8  A pohltí na tomto vrchu tvár závoja, ktorý leží na všetkých ľuďoch, aby zavil, a prikrývku, ktorá je rozprestretá na všetkých národoch, aby prikryla; 8  pohltí smrť na večnosť, a Pán Hospodin sotrie slzu s každej tvári a odstráni potupu svojho ľudu s celej zeme, lebo Hospodin hovoril.

V ev.Matúša 25 kap. nám Pán Ježiš dáva poznať čo je pripravené pre Božích služobníkov a čo čaká tých, ktorí boli k Božím veciam ľahostajní :

Matouš 25:34  Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta.

Na záver , milí poslucháči, dovoľte niekoľko myšlienok a osobných otázok na zamyslenie:

* Môžete s istotou povedať, že ste vykúpení, že patríte Bohu a tešíte sa do neba? 

Ak medzi vykúpených ešte nepatríte, to o čom sme hovorili sa na vás nevzťahuje. Spasenie patrí len tým, ktorí boli vykúpení krvou Pána Ježiša. Len vykúpení veriaci budú žiť večným životom v novom nebi a na novej zemi.

* Môžete povedať, že ste súčasťou vykúpeného Božieho ľudu, ktorý dychtivo túžia po nebi?
Viete si spomenúť, kedy ste naposledy premýšľali o nebi a o tom, aká obrovská radosť nás tam čaká? Kedy naposledy premýšľanie o nebi vyvolalo vo vašom srdci zmenu emócií? Spýtal sa vás niekedy niekto, ako to, že máte neustále takú dobrú náladu? A vy ste odpovedali: "Pretože premýšľam o nebi a teším sa na to, čo ma tam čaká."

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345